...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 (2565) กันยายน - ธันวาคม 2565
...
ปีที่ 14 ฉบับที่ 41 (2565) กันยายน - ธันวาคม 2565

Published: 30 ธันวาคม 2565

รายการบทความ

ปกเล่ม
(-)


บทบรรณาธิการ
(-)


สารบัญ
(-)


การพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(Development of Creative Writing Ability of Prathomsuksa 3 Students Using the Synectics Learning Management with Exercises )

เบญจมาศ กุลวงษ์ และนฤมล ภูสิงห์
(Benjamat Kulwong and Narumon Pusing)

การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(Development of Reading and Writing in Thai of Prathomsuksa 1 Students Based on Cooperative Learning with Exercises)

เพิ่มพูน โพธิ์นิล และชวนพิศ รักษาพวก
(Permpoon Phonin and Chuanpit Raksapuk)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
(Development of Mathematics Learning Activity Packages on Logic for Students Second Year of Higher Vocational Certificate)

ชนิดา สุกแสง และสุภาพร แพรวพนิต
(Chanida Sooksaeng and Supaporn Praewphanit)

การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรม ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
(A Study of Self-Efficacy Affecting Innovation Creation Behavior of School Administrators under the Office of Secondary Education Service Areas in the Upper Northeastern Region)

สรายุทธ์ สีหะวงค์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์ และนวัตกร หอมสิน
(Sarayut Seehawong, PongSak Srichan and Nawattakorn Homsin)

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ร่วมกับเทคนิคการสอนอ่าน KWL Plus
(Development of an Activity Package for Enhancing Reading Comprehension Abilities of Mathayomsuksa 3 Students Using a Cooperative Learning Process of CIRC and KWL Plus)

สกลรัตน์ นันอุดร, พจมาน ชำนาญกิจ และสำราญ กำจัดภัย
(Sakonrat Nan-udon, Potchaman Chamnankit and Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(The Development of Thai Reading Ability of Prathomsuksa 1 Students Through Explicit Learning Management with Exercise Packages)

สุภาพร กรึงพุทรา และนฤมล ภูสิงห์
(Supaporn Kruengphutsa and Narumon Pusing)

การพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
(The Development of Science Process Skill Test for Early Childhood Students)

ชาลี บุญมา และนาฏยาพร บุญเรือง
(Chalee Boonma and Nattayabhon Boonruang)

ผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เซต โดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The Effects of Mathematics Learning on SET Through Student Teams Achievement Divisions (STAD) for Mattayom Suksa IV Students)

จิราภรณ์ แจ้งมรคา และพัณบงกช ปาณมาลา
(Jiraporn Jangmoraka and Panbongkoj Panamala)

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
(Development of Problem-Solving Skills of Mathayomsuksa 1 Students Using Learning Management Based on Geographic Literacy)

ชุติกาญจน์ ศรีพระจันทร์ และภมรพรรณ์ ยุระยาตร์
(Chutikarn Sriphachan and Phamornpun Yurayat)

การสำรวจความสามารถด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความจำขณะใช้งาน (Working Memory)
(The Survey of Primary School Students’ English Vocabulary Abilities to Develop an English Vocabulary Instructional Model to Support Working Memory)

เพียงดาว ไชยสาร, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, กรวิภา พูนพล และนิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
(Piangdow Chaiyasarn, Teerachai Nethanomsak, Kornwipa Poonpon and Niwat Srisawasdi)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับครู
(Development of Competency-Based Learning Management Training Curriculum to Enhance Teachers’ Competency)

กมลฉัตร กล่อมอิ่ม และบุญส่ง กวยเงิน
(Kamolchart Klomim and Boonsong Kuayngern)

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้เชิงรุกด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ GPAS 5 Steps
(Development of Activities by Using Active Learning Management with the Teaching Model of GPAS 5 Steps)

ชยพล ใจสูงเนิน, อรัญญา มุดและ และนิตย์ เนี่ยงน้อย
(Chayaphol Chaisungnoen, Aranya Mudlae and Nit Neingnoi)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การแปรรูปเห็ดนางฟ้า สำหรับประชาชนจังหวัดราชบุรี
(The Training Course Development for Fairy Mushrooms Processing for People in Ratchburi Province)

ศิริพร ลายคล้ายดอก, นภาภรณ์ ธัญญา และสุภาพร แพรวพนิต
(Siriporn Laikhaidok, Napaporn Tunya and Supaporn Praewpanit)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บัตรคำประกอบการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Learning Management Using English Reading and Writing Flashcards for Prathomsuksa 3 Students)

ศศิวิมล วิริยะ, เอนก นรสาร, ทัศนา ประสานตรี, เบญจ์ กิติคุณ และศุภกร ศรเพชร
(Sasiwimol Wiriya, Anek Norasarn, Tassana Prasarntri, Ben Kittikun and Supakorn Sornphet)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เมทริกซ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยใช้บทเรียนออนไลน์โปรแกรมกูเกิ้ลไซต์
(Effects of Online Mathematics Learning Management on Matrix for Mathayom Suksa 5 Students at Samchukratanapokaram School Using Online Lessons on Google Site Program)

นุกูล แจ้งสว่าง
(Nukul Jaengsawang)

การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วย GPAS 5 steps ด้วยชุดกิจกรรม Green Box ของนักเรียน โรงเรียนบ้านมะกอก
(Development of an Active Learning Activity Management Using GPAS 5 Steps with the Green Box Activity Set for Students at Ban Makok School)

เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ และเทอดเกียรติ แก้วพวง
(Bentanasiwarat Kraitip and Teadkait Kaewpuang)

การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้นิทานพื้นบ้านชนชาติพันธุ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(The Local Curriculum Construction on Ethnic Folk Tales for Prathomsuksa 6 Students, Mueang District, Maehongson Province)

ภัสราภรณ์ นันตากาศ และรินทร์ลภัส ศิรินพวัฒน์
(Patsaraporn Nantakard and Rinlapas Sirinoppawat)

การวิเคราะห์หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา เรื่อง การหาร
(An Analysis of Mathematics Textbooks Emphasizing Division Problem Solving)

สุทธิกาณฑ์ ปัญญา, เกียรติ แสงอรุณ และนฤมล ช่างศรี
(Suttikan Panya, Kiat Sangaroon and Narumon Changsri)

การสร้างบทเรียน E-Learning รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง Google SketchUp เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
(Construction E-Learning Lessons for a Computer Course on Google SketchUp to Enhance Creativity of Lower-Secondary School Students of Bannonyai School)

เบญจพร ทองนวม, ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล และพัชราวลัย มีทรัพย์
(Benchaphon Thongnuam, Piyamanas Voravitrattanakul and Phutcharawalai Meesup)

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(Development of the Exercises on Reading and Writing Basic Thai Words of Thai Language Learning Strand for Prathomsuksa 2 Students under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

นิศาชล ใจตรง, ทัศนา ประสานตรี, เอนก นรสาร, วโรทัย สิริเศรณี และอ้อมทิพย์ มาลีลัย
(Nisachon Jaitrong, Tassana Prasarntri, Anek Norasarn, Warothai Siriseranee and Aomthip Maleelai)

ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู
(The Effects of Science Learning Management Using Engineering Design Process to Support the Critical Thinking of Student Teachers)

สุชาวดี สมสำราญ
(Suchawadee Somsamran)

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เรื่อง ไข่เค็มดองน้ำเกลือ ชุมชนตาลเอน
(The Creation of Science Lesson Plans Based on Tan En Community's Local Wisdom about Salted Eggs)

สิรินาถ เฉลยพงษ์, สุชาวดี สมสำราญ และปารณีย์ พฤกษาชาติ
(Sirinat Chaleoypong, Suchawadee Somsamran and Paranee Prueksachad)

การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
(Classroom Management with Competency-Based in the 21st Century)

พูนพชร ทัศนะ, ภัทรพรรณ พรหมคช และสุชาวดี สมสำราญ
(Phoonphatchara Thatsana, Pattarapan Promkhot and Suchawadee Somsamran)

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามหลักไตรสิกขา
(School Adminstration towards Excellence According to the Threefold Training (Trisikkha) Principle)

ขวัญชนก คงพิบูลย์
(Khwanchnok Kongpibool)

การประเมินผลการเรียนรู้จากการสื่อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal communication learning assessment)

สำราญ กำจัดภัย
(Sumran Gumjudpai)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
(-)


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 20

วันนี้: 310

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,731

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033