...
วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วารสารฐาน TCI กลุ่ม 2
Thai Journal Citation Index (TCI) 2
ISSN (Print): 1906-5906
ISSN (Online): 2697-472X
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  • เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
  • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางด้านหลักสูตรและการสอนสู่สังคม
...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (2564) กันยายน - ธันวาคม 2564

Published: 30 ธันวาคม 2564

รายการบทความ

ปกเล่ม
(-)


บทบรรณาธิการ
(-)


สารบัญ
(-)


เบญจกิจโมเดล : รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
(Five Activities Model : A Model of Active Learning Management to develop 21st Century Learners)

ประยูร บุญใช้
(Prayoon Boonchai)

การใช้บทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
(The Use of Online Lessons to Enhance English Knowledge of Students at Rajamangala University of Technology Lanna Nan)

ขนิษฐา สุวรรณประชา, สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ และเฉลิมพล โนราช
(Kanittha Suwannapracha, Sorasak Cheawchan and Chaloempol Norach)

การพัฒนาเกมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Online Game to Enhance the Learning Achievement of Loanwords in Thai Language Subject for Mathayom Suksa 3 Students)

ปพิชญา วิชาสิทธิ์ และอ้อมธจิต แป้นศรี
(Paphitchaya Wichasit and Omthajit Pansri)

การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป และสระลดรูปและความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
(Development of Reading and Writing Ability on Thai Compound Words with Replacement and Omission Vowels and Creative Thinking in Language for Prathomsuksa 1 Students at Nongpakwean Nonghang Nongbua Samakkhi School)

จักรพงษ์ แสนสุริวงค์, สำราญ กำจัดภัย และอุษา ปราบหงษ์
(Jukkapong Saensuriwong, Sumran Gumjudpai and Usa Prabhong)

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Learning Activities Based on the 5-Step Method Integrated with Learning Activity Packages Affecting Learning Achievement on Good Citizenship According to Democratic Way Unit and Analytical Thinking of Prathomsuksa 5 Students)

ศาสดา ทักษิณ และรัชกร ประสีระเตสัง
(Sadsada Tuksin and Ratchakorn Praseeratesung)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ สารและสมบัติของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Problem-Based Learning Management Effecting Problem-Solving Abilities and Learning Achievement on Substances and Properties of Substances Unit of Prathomsuksa 6 students)

วิลาสินี ภุมรินทร์ และนฤมล ภูสิงห์
(Wilasinee Pummarin and Narumon Phusing)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถทางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หน่วยการเรียนรู้ การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
(Development of Learning Achievement and Critical Thinking Abilities in a Learning Unit of Reading for Main Idea of Prathomsuksa 4 Students Using Inquiry-Based Learning)

สุพัตรา แดนศิริ และรัชกร ประสีระเตสัง
(Supattra Dansiri and Ratchakorn Praseeratesung)

การพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ร่วมกับอินโฟกราฟิก
(Development of Ability to Compose Thai Poem Klon-Suphap of Mathayomsuksa 2 Students Using CIPPA MODEL with Infographics)

มาริสา เหมันต์ และประภาษ เพ็งพุ่ม
(Marisa Haman and Brapaas Pengpoom)

การพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Main Idea Comprehension Reading of the Thai Language Department through Cooperative Intergraded Reading and Composition (CIRC) Technique Together with the Exercises for Prathomsuksa 3 Students)

สุวรรณา บัวกลาง และชวนพิศ รักษาพวก
(Suwanna Buaklang and Chunpit Raksapuk)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ ดวงจันทร์และระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(Development of the Basic Science Process Skills and Learning Achievement on the Learning Unit of the Moon and Solar the Systems of Prathomsuksa 4 Students Using STEM Education Learning Management)

ชนิดา โตไธสง และนฤมล ภูสิงห์
(Chanida Tothaisong and Narumol Phusing)

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพหุวัฒนธรรมศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา: บริบทพื้นที่ที่มีการแต่งงานข้ามชาติ
(Development Process of Multicultural Education Curriculum for Secondary Students: A Case Study in Transnational Marriage Areas)

ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ และพัชรินทร์ ลาภานันท์
(Thichanon Chumwangwapee, Teerachai Nethanomsak and Putcharin Lapanun)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สมรรถนะสูง ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
(The Development of Instructional Activities to Promote High-Performance Learning Competency for Developing the Fine Motor of Children with Special Needs for Student Teachers, Surindra Rajabhat University)

บุญเลี้ยง ทุมทอง
(Boonleang Thumthong)

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชากระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ
(Effects of Flipped Classroom Learning Management to Enhance the Self-Directed Learning and Learning Achievement of Nursing Students in Nursing Process and Health Assessment Course)

ปิติณัช ราชภักดี, นันทาวดี ศิริจันทรา, ณัฐวรรณ ชัยมีเขียว, จุฑารัตน์ เสาวพันธ์, สุกัญญา ฆารสินธุ์ และพวงผกา อินทร์เอี่ยม
(Pitinut Ratchapakdee, Nunthawadee Sirichantra, Nattawan Chaimekhieo, Jutharat Saowaphan, Sukanya Kansin and Puangpaka Iniam)

สภาพและปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
(A Study on the Online Learning State and Problems of Sakon Nakhon Rajabhat University Students During the COVID-19 Pandemic)

ทิศากร ศิริพันธุ์เมือง
(Tisakorn Siripanmuang)

การพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้างการอ่านออกเขียนได้ ชุด หนุมานอ่านออกเขียนได้ใน 1 เดือน
(Development of an Literacy Innovation Entitled “Hanuman Can Read and Write in 1 Month”)

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
(Nattapong Chuapetch)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาชีพครูโดยใช้วิจัยเป็นฐาน วิชาการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Development of Instructional Model for the Student Teacher Using Research-Based Learning in Curriculum Development Course to Promote the 21st Century Learning)

ประทวน คล้ายศรี และกำธร ไพจิตต์
(Prathuan Khaisri and Kumtorn Pijitt)

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยจากสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC และเทคนิคการสอนแบบ SQ4R ที่ส่งผลต่อการอ่านจับใจความ การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Thai Language Readin Skill Packages from Printed Materials Using CIRC and SQ4R Teaching Techniques for Reading for Comprehension, Analytical Thinking and Learning Achievement of Mathayomsuksa 3 Students)

รินขวัญ แก้วอุ่นเรือน, พิตร ทองชั้น และสมเกียรติ พละจิตต์
(Rinkwun Kaewunruen, Phit Thongchan and Somkiat Palajit)

การพัฒนาผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับแบบฝึกทักษะ
(Development of Learning Outcomes for the Thai Spelling Learning Unit of Prathomsuksa 2 Students Using Brain-Based Learning Integrated with Skill-Practice Exercises)

ธนาวรรณ สุทธิสนิทพันธ์ และรัชกร ประสีระเตสัง
(Thanawan Sutthisanitpan and Ratchakorn Praseeratesung)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย
(Development of An In-Service Training Course to Enhance Creative Problem Solving Ability for Early Childhood Teachers)

ณปภัช อิ่มอ่อง และชวนพิศ รักษาพวก
(Napaphat Aimoong and Chuanpit Raksapuk)

การพัฒนาชุดฝึกอบรม การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ดูแลบุคคลที่มีความบกพร่อง ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ
(Development of a Physiotherapy Training Package for Caregivers for Individuals with Physical Disability in a Chaiyaphum Special Education Center)

ชนกนันท์ สินธุบุญ และเดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
(Chanoknan Sinthuboon and Deuanpenporn Chaipugdee)

ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ หน่วยการเรียนรู้ การพิมพ์สัมผัสภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
(Effects of Davies’ Performance Skill Instructional Model and Skill-Practice Exercises of an English Touch-Typing Learning Unit of the First Year Vocational Students)

วารินทร์ ปราโมทย์ และชวนพิศ รักษาพวก
(Warin Pramot and Chunpit Raksapuk)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(Development of SQ5R Learning Management with the Skill-Practice Exercises to Enhance Main Idea Comprehension Ability of Prathomsuka 3 Students)

ดรุณี จำรัสภูมิ และนฤมล ภูสิงห์
(Darunee Jumratphum and Narumol Phusing)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง กฎของปาสคัลและระบบไฮดรอลิก เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
(Development of Stem Education Learning Activity Packages on Pascal’s Law and Hydraulic System to Enhance Students’ Creative Thinking Ability of Rajamangala University of Technology Lanna Nan)

ศินุพล พิมพ์พก และจักรพงษ์ บุญตันจีน
(Sinupol Piimpok and Jakarapong Boontangeen)

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตามทัศนะของนักศึกษา
(Undergraduate Students’ Perceptions of Chinese Language Learning Management in Rajamangala University of Technology Rattanakosin)

สมบัติ แซ่เบ๊ และอนัญญา ตั๋นประเสริฐ
(Sombut Sae-be and Ananya Tanprasert)

การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการคิดเชิงระบบต่อทักษะการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
(Learning by Systematic Thinking Model to Enhance the Creative Problem Solving Skill)

อารีย์ เรืองภัทรนนต์, สัมนา ติวสันต์ และกาญจนา เฟื่องศรี
(Aree Ruengphattaranon, Samna Tiwasan and Kanchana Fuangsri)

-
(Social emotional learning and the brain)


(Premjit Kajonpai Larsen andRobert William Larsen)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
(-)


แบบฟอร์มนำส่งบทความ
(-)


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 63

เมื่อวานนี้: 408

จำนวนครั้งการเข้าชม: 241,814


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033