วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

 • เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
 • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
  งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสรรค์สร้างองค์ความรู้
  ทางด้านหลักสูตรและการสอนสู่สังคม

แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความ
แบบฟอร์มการเขียนต้นฉบับบทความวิจัย
แบบฟอร์มการเขียนต้นฉบับบทความวิชาการ
แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

Thai Journal Citation Index (TCI) 2
ISSN: 1906-5906
กำหนดการเผยแพร่: 3 ฉบับ/ปี

 • มกราคม - เมษายน
 • พฤษภาคม - สิงหาคม
 • กันยายน - ธันวาคม