...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 15 ฉบับที่ 43 (2566) พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

Published: 31 สิงหาคม 2566

รายการบทความ

ปกเล่ม
(-)


บทบรรณาธิการ
(-)


สารบัญ
(-)


การศึกษาความต้องการจำเป็นในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต ด้านการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Study of Needs for Learning Management to Promote Decision Making Life Skills of Mathayomsuksa 2 Students)

ชลธิชา สุคนธ์ขจร, อริยพร คุโรดะ และอังคณา ตุงคะสมิต
(Chonticha Sukonkachorn, Ariyabhorn Kuroda and Angkana Tungkasamit)

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การเลี้ยงไส้เดือน ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
(Development of an Additional Course Curriculum on Raising Earthworms According to the King’s Science for Sustainable Development for Mathayomsuksa 1 Students of Tharea Suksa School)

ณัฐชลัยย์ กงเพ็ชร, พจมาน ชำนาญกิจ และสำราญ กำจัดภัย
(Nutchalai Khongphet, Potchaman Chamnankit and Sumran Gumjudpai)

การศึกษาสภาพและความต้องการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(The Study of Training Condition and Needs on Physical Education Activity Management for Children with Special Needs of Undergraduate Students in Physical Education and Sports Science Program, Sakon Nakhon Rajabhat University)

นิศาชล ภาวงศ์, จีรวัฒน์ สัทธรรม และนพรักษ์ แกสมาน
(Nisachon Pawong, Jeerawat Sattham and Nopparak Kaesaman)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตามแนวคิด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(Development of Mathematics Learning Activities on Rectangle Based on Problem-Based Learning to Improve Mathematics Skills and Process for Prathomsuksa 4 Students)

ขวัญชนก สุคำภา, สำราญ กำจัดภัย และปุณฑริกา น้อยนนท์
(Khwanchanok Sukhampa, Sumran Gumjudpai and Puntarika Noinon)

การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา
(Development of Analytical Reading Ability Using SQ5R Method with Mind Mapping Among Mathayomsuksa 2 Students at Satunwittaya School)

โซเฟีย มะลี, คอไวละฮ์ หมัดเหล็ม และพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา
(Sofia Malee, Khowailah Madlem and Pimchanok Ritraksa)

ผลของรูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์เสริมด้วยเกมคู่ขัดแย้งที่มีต่อความสามารถ ในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(The Effects of the Synectics Teaching Model with Oxymoron Games on the Creative Writing Ability of Prathomsuksa 4 Students)

ธิดาวัฒน์ สง่าศรี และรุ่งทิวา จันทน์วัฒนาวงษ์
(Tidawat Sa-ngasri and Rungtiwa Janwatthanawong)

การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานร่วมกับเทคนิคคำถาม R–C-A รายวิชา ส 32101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(Development of Creative Problem-Solving Skills and Learning Achievement Using Phenomenon-Based Learning with R-C-A Questioning Techniques in S32101 Social Studies Course for Prathomsuksa 5 Students)

วัฒนา สุริวรรณ์ และอังคณา ตุงคะสมิต
(Wattana Suriwan and Angkana Tungkasamit)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of Integrated Scientific Process Skills and Critical Thinking Using 7Es Inquiry Learning Management together with Mind Mapping for Mathayom Suksa 1 Students)

พิมลรัตน์ ประเสริฐ และสมทรง สิทธิ
(Pimolrat Prasert and Somsong Sitti)

การพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยพอดแคสต์
(The Development of Effective Listening Skills of Undergraduate Students Using Learning Management by Podcast)

สุระสิทธิ์ เขียวเชย
(Surasit Khiaochoei)

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แนวคิดการศึกษาคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
(Development of Mathematical Problem Solving Ability of Mathayomsuksa 2 Students Using the Realistic Mathematics Education Approach)

โสภา เหลืองวรวัฒนา, พินดา วราสุนันท์ และพรพรรณภสร ศรีจำพันธ์
(Sopa Lueangworawattana, Pinda Varasunun and Pornphanpason Srichamphan)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
(Developing Literature Learning Achievement on Erawan Dubbing of Matthayom Suksa 3 Students at Satree Phuket School Using the MACRO Model-Based Learning Management)

นิลุบล เกตุแก้ว, ขนิษฐา ยอดดี และวรรณี ปาตังกะโร
(Nilubon Katkaew, Khanittha Yoddee and Wannee Patangkaro)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ในรายวิชาศาสนศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Development of Learning Activities Based on the Jigsaw Technique on Important Buddhist Days and Ceremonies in a Religious Studies Course for Undergraduate third-year Students at Sakon Nakhon Rajabhat University)

ศตวรรษ มะละแซม
(Satawat Malasam)

ความสามารถทางดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาของครูพลศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
(Digital Competency for Physical Education Teachers’ Learning Management under the Secondary Educational Service Area Office Singburi Ang Thong)

ณรัช เจริญศิลป์
(Narach Charoensilp)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of Learning Activities of Thai Language on the Topic of Rachathiraj on Saming Phra Rama Asa Based on CIPPA Model for Mathayomsuksa 1 Students)

เปรมฤดี ม่อมพะเนาว์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และพจมาน ชำนาญกิจ
(Premruedee Mompanao, Vijittra Vonganusith and Potchaman Chamnankit)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ STAD ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Development of Learning Activities with STAD Cooperative Learning and Graphic Organizers on the Topic of Genetic Transformation for Mathayomsuksa 4 Students)

ณัฐวรรณ ลาสิทธิ์, อุษา ปราบหงษ์ และธนานันต์ กุลไพบุตร
(Natthawan Lasitt, Usa Prabhong and Thananan Kunpaibutr)

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโพนสว่าง โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่าน และการเขียนคำควบกล้ำ ร่วมกับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร
(Action Research to Promote Reading and Writing Cluster Words of Prathomsuksa 6 students at Banphonsawang School Using Activity Packages on Reading and Writing Cluster Words with Token Economy Reinforcement)

สุรัสวดี จันทพันธ์, สำราญ กำจัดภัย และพจมาน ชำนาญกิจ
(Suratsawadee Jantapan, Sumran Gumjudpai and Potchaman Chamnankit)

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ของนักเรียนประถมศึกษา
(The Development of Learning Activity to Enhance Digital Citizenship for Primary Students)

ญาณกร ภาวะบุตร, นาฏยาพร บุญเรือง และรชฏ สุวรรณกูฏ
(Yanakorn Pawabutra, Nattayabhon Boonruang and Rachata Suvannagoot)

การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่บรูณาการท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
(Development of an Integrated Local Career Skill Enhancement Program of Sakon Nakhon Province for Primary School Students)

สุมัทนา หาญสุริย์, นาฏยาพร บุญเรือง และรชฏ สุวรรณกูฏ
(Sumattana Hansuri, Nattayabhon Boonruang and Rachata Suvannagoot)

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลย
(Strategies of Academic Affairs Administration toward Excellence for Secondary Schools under the Local Government Organization, Loei Province)

เวนิตา ท้าวญาติ, สุชาติ บางวิเศษ และสุขุม พรมเมืองคุณ
(Wenita Tawyad, Suchat Bangwiset and Sukhum Prommuangkun)

แนวทางการปรับหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
(Guidelines for Transitioning to Competency-Based School Curriculum and Learning Management)

บุญเลี้ยง ทุมทอง
(Boonleang Thumthong)

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาตามหลักปาปณิกธรรม
(Development of Educational Supervision Models in Accordance with The Papanikadhamma Principles)

ปาลิดา นามเสนาะ
(Palida Namsanor)

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมตามหลักปาปณิกธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิสรัปชั่น
(Innovative Leadership According to the Principles of Papanikadhama for School Administrators in the Age of Disruption)

พักตร์วิไล ชำปฏิ
(Pakwilai Champati)

ภาวะผู้นำที่แท้จริงตามหลักฆราวาสธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุค 4.0 (ชีวิตวิถีใหม่)
(Authentic Leadership in Accordance with the Gharavasa-dhamma Principles for School Administrators in the 4.0 Era (New Normal))

กัญชพร ปานเพ็ชร
(Gunchaporn Panphet)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
(-)


แบบฟอร์มนำส่งบทความ
(-)


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 444

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,055

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033