...
วารสารฉบับปัจจุบัน
...
ปีที่ 16 ฉบับที่ 45 (2567) มกราคม - เมษายน 2567

Published: 29 เมษายน 2567

รายการบทความ

ปกเล่ม
(-)


รองปกส่วนหน้า
(-)


บทบรรณาธิการ
(-)


สารบัญ
(-)


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Development of Learning Activities for Chinese for Communication Subject to Improve Listening and Speaking Skills Using Blended Learning Management with Communicative Language Teaching for Mathayomsuksa 4 Students)

ธัญญาภรณ์ พยอม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และจุรี พชรนันท์ กัว
(Tunyaporn Payorm, Vijittra Vonganusith and Juree Pacharanan Guo)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
(Development of a Learning Management Model to Promote Mathematical Problem-Solving Skills of Mathayomsuksa 2 Students at Phibunmangsahan School)

เสาวเพ็ญ บุญประสพ
(Saowpen Bunprasop)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิต‍วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
(Developing a Learning Management Model to Enhance the Scientific Mind for Mathayomsuksa 2 Students at Phibunmangsahan School)

วริษฐา สุริยวงศ์
(Waristhar Suriyawong)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ด้วยการจัดการความรู้แบบ TUNA
(Development of a Learning Management Model to Promote Analytical Thinking of Early Childhood Using Knowledge Management Based on TUNA Model)

อารีย์ เรืองภัทรนนต์, เกษร ขวัญมา, ชนม์ธิดา ยาแก้ว และฉัตรชัย บุษบงค์
(Aree Ruengphattaranon, Keson Khwunma, Chontida Yakaew and Chatchai Busbong)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาศิลปะ เรื่อง การวาดภาพระบายสีและการปั้น ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(Development of Learning Activities in the Art Subjects Entitled Drawing and Sculpture Based on Brain-Based Learning with Cooperative Learning for Prathomsuksa 5 Students)

ธีราภรณ์ ธนะคำดี, พจมาน ชำนาญกิจ และวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Teeraporn Thanakhamdee, Potchaman Chamnankit and Vijittra Vongananusith)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(Development of English Learning Activities on the Topic of English for Daily Life Based on Activity-Based Learning for Prathomsuksa 4 students)

นริศรา ศิริวงศ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และสำราญ กำจัดภัย
(Narissara Siriwong, Vijittra Vonganusith and Sumran Gumjudpai)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
(The Effect of Inquiry-Based Learning Combined with Model-Based Learning on Learning Achievement and Scientific Explanation Ability of Prathomsuksa 6 Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1)

รัชดาภา อ่อนเงิน และประยูร บุญใช้
(Ratchadapa Onngern and Prayoon Boonchai)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักไตรสิกขา ร่วมกับโยนิโสมนสิการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Development of Learning Management of Buddhism Subject Using the Threefold Training Principles with Yonisomanasikara for Mathayomsuksa 4 Students)

พระอนุพงศ์ ยมพ้วย, พจมาน ชำนาญกิจ และศตวรรษ มะละแซม
(Monk Anuphong Yomphuai, Potchaman Chamnankit and Satawat Malasam)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนแบบปกติ
(A Comparison of Mathematics Learning Achievement on Multiplication of Prathomsuksa 3 students at Anurajaprasit School Between Teaching Using Skill Enhancement Workbook and Conventional Teaching Method)

เกศรา นาลอย และสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
(Kedsara Naloy and Siripat Jetsadawiroj)

ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Effect of Learning Management Using SSCS Instructional Model Combined with Skill-Based Exercises on Mathematical Learning Achievement on Decimal Multiplication of Prathomsuksa 5 Students)

ศิริชัย สอนญาติ และนพวรรณ จำนวน
(Sirichai Sonyat and Noppawan Jumnuan)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงออกแบบเป็นฐานร่วมกับแนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และแรงจูงใจในการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Development of Learning Management Model Integrated with Design Thinking Approach and Gamification to Enhance the Creative Problem-Solving Ability, Teamworking, and Learning Motivation of Undergraduate Students at Ubon Ratchathani Rajabhat University)

สาวิตรี เถาว์โท และวิไลวรรณ พรมสีใหม่
(Savitree Thaotho and Wilaiwan Promseemai)

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมเป็นฐานเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงคํานวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
(The Effects of Game-Based Learning Activities to Enhance Computational Thinking Skills for Mathayomsuksa 1 Students at Prainsuksa (Klomsakul Utid) School)

ศิริพล แสนบุญส่ง และอัครพล พูลสวัสดิ์
(Siripon Saenboonsong and Akarapon Poonsawad)

การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูในสังคมพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา : โรงเรียนชายขอบ จังหวัดบุรีรัมย์
(A Study of Learning Management Processes of Teachers in Multicultural Societies: A Case Study of Marginal Schools, Buriram Province)

อรนุช ศรีคำ, ทรรศนันท์ ชินศิริพันธุ์ และชนิสรา ไกรสีห์
(Oranut Srikham, Tassanan Chinsiriphan and Chanitsara Kraisee)

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Storyline ร่วมกับเกมการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(Development of Reading Comprehension Ability Using Storyline Learning Management Combined with Instructional Games for Prathomsuksa 1 Students)

สใบทิพย์ เกษแก้ว, นาฏยาพร บุญเรือง และธัญญาวดี ปินะกาโน
(Sabaithip Ketkaew, Nattayabhon Boonruang and Thanyawadee Pinakano)

การศึกษาอนุกรมวิธานของบลูมที่ปรากฏผ่านกลวิธีการตั้งคำถามในกิจกรรมท้ายบท จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(The Bloom’s Taxonomy of End-of-Lesson Questions in Literature Textbooks of Basic Thai Courses for Lower Secondary Education (WANNAKADEEWICHAK BOOK))

ทักษิณ แก้วประเสริฐ และฐาปนา จ้อยเจริญ
(Thucksin kaewprasert and Thapana Choicharoen)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ที่สอนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ
(A Comparison of Mathematics Learning Achievement on Time of Prathomsuksa 3 Students at Songwit Suksa School Between Teaching Using Skill Enhancement Workbook and Conventional Teaching Method)

อรอนงค์ ชัยเพชร และสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
(Onanong Chaipet and Siriphat Jessadawirot)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(Development of Active Learning toward English Speaking Skills and Learning Achievement in A Day at School Learning Unit for Prathomsuksa 5 Students)

ณัฐชา ฦาชา และเกษกนก วรรณวัลย์
(Natcha Luecha and Ketkanok Wannawan)

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการปฏิบัติงานกับลักษณะความเป็นครูมืออาชีพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
(A Study of the Relationship Between Performance Competency and Professional Teacher Characteristics of Government Teachers Under the Secondary Education Service Area Office Buriram)

พิทยา พันธะไชย และอรนุช ศรีคำ
(Pittaya Pantachai and Oranut Srikham)

ค่ายวิชาการที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(Academic Camp to Promote the Ability of Mathematical Problem-Solving)

ยุภาดี ปณะราช
(Yupadee Panarach)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
(Development of Learning Achievement Using Learning Skill Training Set on the Structure and Function of Small Engines for Undergraduate Students of Industrial Education Program in Mechanical Engineering)

ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
(Chaiyong Siripornmongkolchai)

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาชีววิทยา 1 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(Effects of Blended Instructional Management in Biology 1 Course on Learning Achievement and Learning Motivation of First-Year Students at Nakhon Ratchasima Rajabhat University)

แววดาว ดาทอง
(Waewdao Dathong)

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัล ของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Guidelines for Developing Competency in Information Technology Management in the Digital Era of School Administrators in the Educational Fund Project Schools under the Office of the Basic Education Commission)

วริศรา นวมนิ่ม และกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล
(Warisara Nuamnim and Kanokrat Jirasatjanukul)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์, จริยธรรมการตีพิมพ์
(-)


แบบฟอร์มนำส่งบทความ
(-)


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 316

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,737

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033