...
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา (รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
Peer Review
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข (ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณอร อุชุภาพ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงพยอม ชิดทอง (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา ธงพานิช (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม)
 • อาจารย์ ดร.อุไร จักษ์ตรีมงคล (สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
 • อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ พันธ์งาม (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • อาจารย์ ดร.วุฒิชัย จงคำนึงศีล (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
 • อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ (สำนักงานวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม)
 • อาจารย์ ดร.ไอลดา คล้ายสำริด (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท ดร.ศิรพณ โพธิอาภา (วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)
 • ดร.สุขสมพร อโนไท (มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
 • ดร.ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง (โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22)
 • ดร.ญาณี ไชยวงศา (โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ)
 • ดร.ปิยภัทร พลับพลา (โรงเรียนวัดหนองจับเต่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3)
 • อาจารย์ ดร.พิเชษฐ เทบำรุง (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
 • ดร.ปัณณิศา ไชยลือชา (โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล)
 • ดร.สกลรัตน์ สวัสดิ์มูล (โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • อาจารย์ ดร.สาวิตรี เถาว์โท (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ บรรพสาร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1)
 • ดร.เพชรปาณี อินทรพาณิชย์ (โรงเรียนอนุบาลสกลนคร)
 • ดร.นันทนา ลีลาชัย (โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา”)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • อาจารย์ ดร.มาลีรัตน์ ขจิตเนติธรรม (สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย
ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
 • อาจารย์ ดร.อุษา ปราบหงษ์
กองบรรณาธิการภายใน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ดร.อุษา ปราบหงษ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
 • ดร.พจมาน ชำนาญกิจ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
กองบรรณาธิการภายนอก
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ชิดมงคล (ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร บุญใช้ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม)
 • ดร.พิเชษฐ เทบำรุง (คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร)
 • ดร.สาวิตรี เถาว์โท (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี)
 • ดร.เอนก นรสาร (วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม)
ต้นฉบับ

นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 19

วันนี้: 313

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,734

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033