...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (2560) มกราคม - เมษายน 2560
...
ปีที่ 9 ฉบับที่ 24 (2560) มกราคม - เมษายน 2560

Published: 30 เมษายน 2560

รายการบทความ

ปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of online Learning Lesson on Entitled Information Systems and Communication in the Career and Technology Learning Substance Group for Mathayom suksa 3 Students)

ณัฐฐินันท์ กังแฮ, กุสุมา ใจสบาย, กรวรรณ สืบสม
(Nuttinan Kanghae, Kusuma Jaisabay, Korawan Seubsom)

การศึกษาความต้องการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสิ่งทอ: แนวทางสำหรับการพัฒนาหลักสูตร
(Studying of Demand for Bachelor of Science Program in Textile Science and Technology: Implication for curriculum development)

ชาติรส การะเวก, ศิรินันท์ แก่นทอง, พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, วลัยกร นิตยพัฒน์, จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์
(Charttirot Karaveg, Sirinun Keanthong, Phannaphat Phromphen, Walaikorn Nitayaphat)

การสอนอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์โดยผสมผสานแนวคิดอภิปัญญา เทคนิคผังกราฟิก และชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Thai Language Teaching Emphasizing Analytical Reading by Blended Metacognition, Graphic Organizer and Collaborative Learning Community)

อนุชิต จันทศิลา
(Anuchit Junthasila)

การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โปรไฟล์พหุระดับ
(The Analysis of Research Utilization Model: An Application of Multilevel Latent Profile Analysis)

พัทธนันท์ ชมภูนุช, พัชรี จันทร์เพ็ง, ภัทราวดี มากมี
(Phattanun Chomphunut, Putcharee Junpeng, Pattrawadee Makmee)

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติร่วมกับเทคนิค หมวก 6 ใบ สาระทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Enhancing Creative Thinking using the Performance Process with Six Thinking Hats Technique, Visual Arts Strand, Protomsuksa 6 Students)

ศิรินทิพย์ ดาทอง, สมปอง ศรีกัลยา, สมาน เอกพิมพ์
(Sirinthip Datong, Sompong Srikunlaya, Samarn Ekkapim)

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่น เรื่อง วิถีชีวิตไทโส้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of English Reading Comprehension Ability by Using Local–Content Based Learning Entitled “Thai So’s Way of Life” for Mathayomsuksa 2 Students)

ทาริกา กางกำจัด, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
(Tharika Kangkamchat, Vijittra Vonganusith, Bhumbhong Jomhongbhibhat)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามตามแนวคิดของบลูม เรื่องทศนิยมและเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Development of the Mathematical Instructional Activities Based on 4MAT’S Learning with the Questioning Technique Based on the Concept of Bloom on “Decimals and Fractions” for Mathayom Suksa 1)

นันทิยา พรมทา, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Nantiya Promta, Ploenpit Thummarat, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวทฤษฎี การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of Mathematics Instructional Activities Entitled “Decimal and Fraction” Based on Constructivism Theory and the Student Teams Achievement Division (STAD) Technique for Mathayom Suksa 1 Students)

บุตรญรัตน์ วันโส, ประยูร บุญใช้, สำราญ กำจัดภัย
(Bootyarat Wanso, Prayoon Boonchai, Sumran Gumjudpai)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1
(The factors affecting student’s learning achievement in Advanced Accounting 1 )

ภัทรพร พงศาปรมัตถ์
(Pattaraporn Pongsaporamat)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ แบบ 5Es โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of the Learning Activities Based on Inquiry Cycle 5Es of the Geometer’s Sketchpad Entitled Surface Area Volume for Mathayom Suksa 3)

อัจฉรา เหลือผล, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Atchara Luephon, Ploenpit Thummarat, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการเรียนรู้อย่างมีความสุข เรื่องหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of Instructional Activities Based on Happy Learning Theory Entitled “Thai Usage for Mathayom Suksa 2”)

มะลิ หาธรรม, อุษา ปราบหงษ์, สำราญ กำจัดภัย
(Mali Hatham, Usa Praphong, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of the Learning Activity Packages Based on Cooperative Learning and Using Electronic Book Entitled on Information Technology for Mathayom Suksa 1)

ธนภรณ์ นนตะแสน, ประยูร บุญใช้, ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
(Tanaporn Nontasaen, Prayoon Boonchai, Narongsak Promwang)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
(Development of Learning Activity Packages Entitled “Maintaining Human and Animals’ Physical Equilibrium for Mathayomsuksa 5” Using 5E’s Inquiry Learning Cycle and Cooperative Learning (STAD))

ทิวากร วงษ์เสน, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Tiwakorn Wongsen, Usa Praphong, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สอดแทรกเทคนิคแผนผังความคิด เรื่องอาหารและการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of Learning Activities Entitled “Food and Living in Science Learning Substance Group for Mathayom Suksa 2” Using 7e’s Inquiry Learning Cycle Integrated with Mind Mapping Technique)

อนุธิดา สารทอง, ประยูร บุญใช้, พิเชษฐ เทบำรุง
(Anuthida Santhong, Prayoon Boonchai, Phichet Tebamrung)

ผลการจัดประสบการณ์การแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางด้านภาษาและการกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย
(Results of Providing the Role Playing Experience Together with Storytelling to Enhance Language Ability and Assertiveness in Early Childhood Children)

สุพัสษา บุพศิริ, พจมาน ชำนาญกิจ, สำราญ กำจัดภัย
(Suphatsa Buphasiri, Potchaman Chumnankit, Sumran Gumjudpai)

การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(Comparison of Critical Thinking Abilities and Learning Achievements Entitled “Structures and Functions of Flowering Plants” for Mathayom Suksa 5 students Using 7E’s Learning Cycle and the Constructivist Theory Learning Activities)

ไพบูรณ์ ทุมโยมา, อนันต์ ปานศุภวัชร, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Baiboon Thoomyoma, Anun Pansuppawat, Thardthong Pansuppawat)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบสืบเสาะ หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
(Development of Science Process Skills Using Scientific Inquiry-Based Learning through the Integration of Activities for Enhancing Experience and Creativity for the Second Year Kindergarten Children)

วิชชุตา ดาคำ
(Witchuta Dakhum)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันร่วมกับรูปแบบ การเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Instructional Activity using a Metacognitive Strategy in Conjunction and Cooperrative Intergrated Learning for English Reading Skill of Mathayomsuksa 3 Students)

ชนม์นิภา โคตะบิน, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
(Chonnipha Khotabin, Vijittra Vonganusith, Bhumbhong Jomhongbhibhat)

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Learning Activities Packages by using Cooperative Learning on the Real Number for Mathayomsuksa 2)

ปาจรีย์ เจริญวงศ์, เพลินพิศ ธรรมรัตน์, สำราญ กำจัดภัย
(Pajaree Jaroenwong, Ploenpit Thummarat, Sumran Gumjudpai)

การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้การวิจัยเป็นฐานกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(Comparison of Developing Science Project Skills Using Research Based Learning and Inquiry Method)

ปรีดา มาหินกอง, พรกมล สาฆ้อง, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Preeda Mahinkong, Pornkamon Sakong, Tadtong Pansupawatch)

การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of the Activity Packages for Enhancing Life Skills by the Usage of Local Resources for Mathayom Suksa 1)

รุจีรัตน์ แก้วคําแสน, สำราญ กำจัดภัย
(Ruchirat Kaewkhamsaen, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(Development of Leaning Units based on the Concept of Backward Design entitled water, sky and stars in the Science Learning Substance Group for Prathom Suksa Students)

พิชชากร เสียงล้ำ, ประยูร บุญใช้, สำราญ กำจัดภัย
(Phitchakorn Sianglam, Prayoon Boonchai, Sumran Gumjudpai)

กระบวนการพิจารณาบทความ, หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเขียนต้นฉบับ แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 427

เมื่อวานนี้: 877

จำนวนครั้งการเข้าชม: 641,106

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033