...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม 2563
...
ปีที่ 12 ฉบับที่ 34 (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม 2563

Published: 31 สิงหาคม 2563

รายการบทความ

หน้าปก


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูผู้สอน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(The Development of Training Curriculum Creating the Electronic Book for Teacher on Ban Muang Wittaya School under the Office of Sakonnakhon Primary Educational Service Area 1)

ขวัญจิรา โสภณ, วันเพ็ญ นันทะศรี, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข
(Kwanjira Sopon, Wanphen Nanthasr, Apisit Somsrisuk)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง น้ำเพื่อชีวิตและอากาศรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Scientific Learning Activities Based on Brain-Based Learning Concept Integrated with Inquiry Teaching Method (5Es) on the Topic of Water for Life and Air Surrounded Us of Science Learning Area for Pratomsuksa 3 Students)

ทรายแพรว ไชยมัชชิม, พจมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์
(Saipraew Chaimatchim, Potchaman Chamnankit, U-sa Prabhong)

การยกระดับสมรรถนะด้านการออกแบบชุดการสอนภาษาจีนของนักศึกษาครูภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
(Competence Development in Designing Chinese Instructional Packages of Students Majoring in Chinese Teaching Using a Creative and Productive Learning Model)

บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
(Bunsikan Tangpakorn)

การพัฒนาหลักสูตรมลพิษทางอากาศ เพื่อเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of Air Pollution Curriculum to Enhance Problem Solving Ability for Grade 8 Students)

สุพรรษา กล้าทำ, ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
(Supansa Klatum, Duangchan Diowvilai)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Development of a Learning Activity Package for Enhancing Poetry Writing Ability Based on Synectics Instructional Model and Cooperative Learning for Mathayomsuksa 1 Students)

วราภรณ์ ศรีกะรัตน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, สำราญ กำจัดภัย
(Waraporn Srikarat, Vijittra Vonganusith, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Science Learning Activities Entitled Force and Motion Using 7E Inquiring Learning Cycle Model with Graphic Organizer for Mathayomsuksa 3 students)

สุคนธ์ทิพย์ พรหมนิล, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Sukontip Prommanin, Usa Prabhong, Potchaman Chamnankit)

การศึกษาสภาพและความต้องการฝึกอบรมวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(The study of Conditions and Needs assessment training in Special Education Research for student in Sakon Nakhon Rajabhat University)

รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ
(Ratchadapan Intarasuksanti)

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน
(The Development of spelling reading skill of Prathomsuksa 4 students by using the active learning 4 steps skill with Application)

ขนิษฐา ซังยืนยง, อ้อมธจิต แป้นศรี
(Khanitta Sangyuenyong, Omthajit Pansri)

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ โดยใช้ทฤษฏีของมาร์ซาโนร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Developing Analytical Thinking Skill from Youth Literature, Wonder by R.J. Palacio, Using Marzano Taxonomy together with CAI for Tenth Grade Students)

นิฏฐิตา แจ่มกระจ่าง, จุฑารัตน์ เกตุปาน
(Nitthita Jamkrajang, Jutarat Ketpan)

ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Effects on Development of Knowledge, Understanding and Problem-Solving Ability in Physics Entitled Force and Motion Based on Metacognition Strategy for Mathayomsuksa 4 Students)

สุภาวดี แก้วก่า, อุษา ปราบหงษ์, ธนานันต์ กุลไพบุตร
(Supvadee Kaeka, Usa Prabhong, Thananan Kunpaibutr)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams
(Creative Thinking Development of Preschool Children by Organizing Creative Art Activities Based on William)

ณัฏฐ์ชญา หอมจัด, พจมาน ชำนาญกิจ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Natchaya Homjud, Potchaman Chamnankit, Vijittra Vonganusith)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้รูปแบบ การสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Instructional Activities in Biology Entitled Photosynthesis using Inquiry (5E) integrated with Collaborative Learning Approach for Mathayomsuksa 5 Students)

สุกันดา พรหมนิล, ธนานันต์ กุลไพบุตร, อุษา ปราบหงษ์
(Sukanda Prommanil, Thananan Kunpaibutr, Usa Prabhong)

ผลการเรียนรู้จากการตรวจร่างกายในหุ่นจำลองเสมือนจริงของนักศึกษาพยาบาล
(The Learning Achievement from Physical Examination by Using Simulation in Nursing Students)

ทรงสุดา หมื่นไธสง, พิริยากร คล้ายเพ็ชร, นิรุธ มะโนมัย, จงกลณี ตุ้ยเจริญ, พลอยลดา ศรีหานู, สรัญญา เปล่งกระโทกุ, รุ่งทิพย์ พรหมบุตร
(Songsuda Muenthaisong, Piriyakorn Klaypeth, Nirut Manomai, Jongkolnee Tuicharuen, Ploylada Srihanoo, Saranya Plengkratoke, Rungtip Promboth)

การประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
(A Quality Evaluation of the Graduates, Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen)

สายใจ คำทะเนตร, ปราณี แสดคง, รุ่งทิพย์ พรหมบุตร, ทิพวรรณ ทับซ้าย, เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์, เอมอร บุตรอุดม, รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
(Saijai Khomtanet, Pranee Saedkong, Rungtip Prombooth, Thipphawan Tupsai, Benjaporn Thitiyanviroj, Aimon Butudom, Ratdawan Klungklang)

ความเป็นครูในความเป็นมนุษย์: ข้อค้นพบจากการวิจัยแนวจิตตปัญญาศึกษา
(Teacher’s Being within Human Being: The Findings via a Contemplative Education Research)

จิรวุฒิ พงษ์โสภณ
(Chirawut Phongsophon)

คิดวิเคราะห์ : สอนและสร้างได้อย่างไร
(-)

ลัดสะหมี พอนไซ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Latsamy Phonesay, Vijitra Vonganusith, Potchaman Chamnankit)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์


แบบฟอร์มนำส่งบทความ


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 16

วันนี้: 315

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,736

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033