...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 133-144
ประเภท: บทความวิจัย
View: 78
Download: 23
Download PDF
การประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
A Quality Evaluation of the Graduates, Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen
ผู้แต่ง
สายใจ คำทะเนตร, ปราณี แสดคง, รุ่งทิพย์ พรหมบุตร, ทิพวรรณ ทับซ้าย, เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์, เอมอร บุตรอุดม, รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง
Author
Saijai Khomtanet, Pranee Saedkong, Rungtip Prombooth, Thipphawan Tupsai, Benjaporn Thitiyanviroj, Aimon Butudom, Ratdawan Klungklang

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บัณฑิตซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับต้นของบัณฑิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 90 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต มี 3 ส่วน ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิตตามความสามารถในการปฏิบัติงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตพยาบาล และคุณภาพบัณฑิตตามสมรรถนะที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ออัตลักษณ์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับจากวิทยาลัยด้านการผลิตนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข สถิติที่ใช้ในการวิเคระห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย คุณภาพบัณฑิตตามความสามารถในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.88) คุณภาพบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตพยาบาล ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.06) และคุณภาพบัณฑิตตามสมรรถนะที่โดดเด่นด้านการพยาบาลเพื่อชุมชน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.89) 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.02) และ 3) ความพึงพอใจต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/บริการที่ได้รับจากวิทยาลัยด้านการผลิตนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.02)

Abstract

The purposes of this descriptive research were to examine the quality of nursing graduates of Boromarajonani College of Nursing Khon Kaen as perceived by stakeholders’ opinions and satisfaction. The respondents were 90 stakeholders (81.81 percent), who were the employers of nursing graduates graduating in 2017 from Boromarajonani College of Nursing Khon Kaen (BCNKK). The research instruments consisted of three sets of questionnaires: 1) the graduates’ qualities in terms of work perfromance, the Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF), and the Community Health Nursing Competencies, 2) the stakeholders’ satisfaction toward graduates based on BCNKK’s identities, and 3) the stakeholders’ satisfaction toward the qualities of activities, perfromance, and services received from the college in tems of the production of medical and public health graduates. The statistics for data analysis included mean, percentage, and standard deviation. The results revealed that: 1) the graduates’ quality in terms of work perfromance was at a high level (\bar{x} = 3.88); 2) the graduates’ quality based on the TQF was at a good level (\bar{x} = 4.06), 3) the graduates’ quality in accordance with the Community Health Nursing Competencies was at a high level (\bar{x} = 3.89), 4) the stakeholders’ satisfaction toward graduates based on BCNKK’s identities was at a high level (\bar{x} = 4.02), 5) the stakeholders’ satisfaction of activities, quality, and services received from the college in tems of the production of medical and public health graduates was at a high level (\bar{x} = 4.02).

คำสำคัญ

ประเมินคุณภาพบัณฑิต, มุมมองผู้ใช้บัณฑิต, บัณฑิตพยาบาล

Keyword

Quality Evaluation, Employers’ Satisfaction, Nursing Graduates
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 47

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,365


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033