...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 145-151
ประเภท: บทความวิชาการ
View: 112
Download: 28
Download PDF
ความเป็นครูในความเป็นมนุษย์: ข้อค้นพบจากการวิจัยแนวจิตตปัญญาศึกษา
Teacher’s Being within Human Being: The Findings via a Contemplative Education Research
ผู้แต่ง
จิรวุฒิ พงษ์โสภณ
Author
Chirawut Phongsophon

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการสะท้อนประสบการณ์การทำวิจัยแนวจิตตปัญญาศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยแบบอัตชาติพันธุ์วรรณนาซึ่งช่วยให้ผู้เขียนได้ทบทวนประสบการณ์ความเป็นมนุษย์และความเป็นครูภายในตนเองจนเกิดการคลี่คลายปมปัญหาต่าง ๆ ภายในใจ โดยมีข้อค้นพบที่สำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1) การเจริญสติผ่านประสบการณ์จริงในชีวิตมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโลกภายใน 2) การคลี่คลายปมปัญหาภายในใจต้องอาศัยการสะสมต้นทุนทางปัญญาที่มากพอ 3) การตระหนักว่าเราทุกคนต่างมีวิถีเฉพาะตน 4) การสร้างองค์ความรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา คือ การเข้าถึงความเป็นมนุษย์ในตนเองและเคารพในความหลากหลาย

Abstract

This article is a reflection of an autoethnographic contemplative education research which helps the researcher review his experience as human being and teacher’s being within himself and resolve traumatic problems in his mind. There are 4 findings in this article which are; 1) mindfulness practice in real life affects one’s worldview directly 2) solving one’s trauma needs sufficient resource of wisdom 3) each of us has a unique life path 4) To generate contemplative education knowledge is to access one’s being and respect others’.

คำสำคัญ

จิตตปัญญาศึกษา, อัตชาติพันธุ์วรรณนา, ความเป็นครู

Keyword

Contemplative education, Autoethnography, Teacher’s being
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 73

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,391


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033