...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 83-91
ประเภท: บทความวิจัย
View: 65
Download: 22
Download PDF
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ โดยใช้ทฤษฏีของมาร์ซาโนร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Developing Analytical Thinking Skill from Youth Literature, Wonder by R.J. Palacio, Using Marzano Taxonomy together with CAI for Tenth Grade Students
ผู้แต่ง
นิฏฐิตา แจ่มกระจ่าง, จุฑารัตน์ เกตุปาน
Author
Nitthita Jamkrajang, Jutarat Ketpan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีของมาร์ซาโนและวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสต์ ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของมาร์ซาโน ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 25 คน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา จังหวัดสุโขทัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มสัมพันธ์กัน (Dependent samples t–test) ผลการวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.20/86.24 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของมาร์ซาโน ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The objectives of this research were 1) to find efficiency of the computer-assisted instruction in developing analytical thinking skill using the Marzano Taxonamy and the youth literature, Wonder written by R.J. Palacio, with an efficiency criterion of 80/80, and 2) to compare students' analytical thinking skills before and after the learning management using the Marzano Taxonamy together with the computer-assisted instruction. The sample consisted of 25 tenth grade students, academic year 2019, Chaimongkol Phitthaya School Sukhothai. The research instruments were 6 instructional plans (2 hours per each plan), computer-assisted instruction, and analytical thinking test. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t–test. The findings of this study were as follows : 1. The developed computer-assisted instruction was as effective as 81.20/86.24, meeting the set 80/80 criteria. 2. Students’ analytical thinking skills after the learning management using the Marzano Taxonamy together with the computer-assisted instruction were significantly higher than before learning at the .05 level.

คำสำคัญ

ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทฤษฎีของมาร์ซาโน, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Keyword

Analtytical Thinking Skills, Mazarno Taxonomy, Computer Assisted Instruction (CAI)
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 2

วันนี้: 39

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,357


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033