...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 73-81
ประเภท: บทความวิจัย
View: 76
Download: 20
Download PDF
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน
The Development of spelling reading skill of Prathomsuksa 4 students by using the active learning 4 steps skill with Application
ผู้แต่ง
ขนิษฐา ซังยืนยง, อ้อมธจิต แป้นศรี
Author
Khanitta Sangyuenyong, Omthajit Pansri

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดคำ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 7 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากคะแนนการประเมินความสามารถการอ่านที่อยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะการอ่านสะกดคำ 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน 3) แอปพลิเคชันสะกดคำ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัย สรุปผลได้ ดังนี้ 1. ผลการหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินความสอดคล้องของนวัตกรรมของผู้เชี่ยวชาญทุกด้านโดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ และมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.00/81.72 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านสะกดคำ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ทักษะการอ่านสะกดคำหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้นร่วมกับแอปพลิเคชัน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.58, S.D. = 0.58)

Abstract

The objectives of this  research were to : 1)  develop learning activities 4 steps skill with application to encourage spelling reading skill of Prathomsuksa 4 students to be effective 80/80 2) compare the effects of spelling reading skill between before and after learning by using the active learning 4 steps skill with application of Prathomsuksa 4 students and 3) study satisfaction of Prathomsuksa 4 students for learning by using the active learning 4 steps skill with application. The sample of research were 7 student studying in Prathomsuksa 4 at Bannernpradoo School, Khirimat District, Sukhothai Province in the academic 2019, selected to purposive sampling method. The score that did not pass the assessment of reading ability. The research instruments consisted of 1) the spelling reading skill test 2) lesson plan the active learning 4 steps skill with application 3) spelling application and 4) the satisfaction questionnaire of students for the active learning 4 steps skill with application. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard devition and t-test (Dependent Samples). The result of this research were as follow: 1. The effective of the active learning 4 steps skill with application to encourage spelling reading skill of Prathomsuksa 4 students. The result of the conformity assessment of innovation of experts was the moderately and effective 83.00/81.72, which was effective in accordance wuth the specifield criteria 80/80. 2. The comparing the effective of spelling reading skill between before and after learning by using the active learning 4 steps skill with application for Prathomsuksa 4 students. The spelling reading skill posttest was higer than pretest significantly at the 0.05 level different. 3. The effective of satisfaction of Prathomsuksa 4 students for learning by using the active learning 4 steps skill with application was at the hightest level (\bar{x} = 4.58, S.D. = 0.58).

คำสำคัญ

ทักษะการอ่านสะกดคำ, กิจกรรมการเรียนรู้บันไดทักษะ 4 ขั้น, แอปพลิเคชัน

Keyword

Spelling reading skill, Active learning 4 steps skill, Application
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 30

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,348


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033