...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 105-112
ประเภท: บทความวิจัย
View: 140
Download: 29
Download PDF
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams
Creative Thinking Development of Preschool Children by Organizing Creative Art Activities Based on William
ผู้แต่ง
ณัฏฐ์ชญา หอมจัด, พจมาน ชำนาญกิจ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
Author
Natchaya Homjud, Potchaman Chamnankit, Vijittra Vonganusith

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียนจำนวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มไม่อิสระกัน (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์หลังจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 2.53, S.D. = 0.89)

Abstract

The purposes of this research were to: 1) compare the creative thinking of preschool children before and after learning through the creative art activities based on Williams’ concept, and 2) determine preschool children’s satisfaction toward the creative art activity organization. The samples, selected through a cluster random sampling, were 20 students in kindergarten level 3 in the Global English School in Nonthaburi Province under the Office of the Private Education Commission, in the second semester of the academic year of 2019. The research instruments included: 1) lesson plans, 2) a creative thinking test, and 3) a set of satisfactory questionnaires. The statistics for data collection were mean, percentage, standard deviation and Dependent Samples t-test. The findings were as follows: 1. The preschool children’s creative thinking after the intervention was higher than that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 2. The preschool children’s satisfaction toward the creative art activity organization as a whole was at a high level with mean scores (\bar{x}) of 2.53, S.D. = 0.89.

คำสำคัญ

ความคิดสร้างสรรค์, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, แนวคิดของ Williams

Keyword

Creative Thinking, Creative and Art Activities, Williams’ concept
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 62

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,380


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033