...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 11-20
ประเภท: บทความวิจัย
View: 90
Download: 34
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง น้ำเพื่อชีวิตและอากาศรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Scientific Learning Activities Based on Brain-Based Learning Concept Integrated with Inquiry Teaching Method (5Es) on the Topic of Water for Life and Air Surrounded Us of Science Learning Area for Pratomsuksa 3 Students
ผู้แต่ง
ทรายแพรว ไชยมัชชิม, พจมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์
Author
Saipraew Chaimatchim, Potchaman Chamnankit, U-sa Prabhong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง น้ำเพื่อชีวิตและอากาศรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 3) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง น้ำเพื่อชีวิตและอากาศรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 90.16/82.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ทักษะการบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.68, S.D. = 0.51)

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop the science learning activities based on brain-based learning concept integrated with inquiry teaching method (5Es) on the topic of Water for Life and Air Surrounded Us of Science Learning Area for Prathomsuksa 3 students to achieve the required efficiency criteria of 80/80, 2) compare the students’ learning achievement scores obtained before and after the intervention, 3) compare the students’ basic science process skills before and after the intervention, and 4) examine the students’ satisfaction toward learning through the developed activities. The samples consisted of 45 Pratomsuksa 3 students of class 3/5 from Anuban Sakon Nakhon School under the Primary Educational Service Area Office 1 at the second semester of 2017academic year. The research instruments included: 1) lesson plans, 2) a learning achievement test with the reliability of 0.83, 3) a basic science process skills test with the reliability of 0.80. and 4) a set of questionnaire concerning student satisfaction toward learning through the developed activities. The statistics for data analysis were mean, standard deviation and dependent samples t-test. The finding were as follows: 1. The science learning activities based on brain-based learning concept integrated with inquiry teaching method (5Es) on the topic of Water for Life and Air Surrounded Us of Science Learning Area for Pratomsuksa 3 students had the efficiency of 90.16/82.11, which was higher than the set criteria of 80/80. 2. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 3. The basic science process skills of the students after the intervention were higher than those of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 4. The satisfaction of the students toward learning through the developed activities was at the highest level (\bar{x} = 4.68, S.D. = 0.51).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, แนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน, การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

Keyword

Science Learning Activities, Brain-Based Learning Concept, Inquiry Teaching Method (5Es)
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 55

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,373


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033