...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2563
หน้า: 43-52
ประเภท: บทความวิจัย
View: 64
Download: 19
Download PDF
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of a Learning Activity Package for Enhancing Poetry Writing Ability Based on Synectics Instructional Model and Cooperative Learning for Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
วราภรณ์ ศรีกะรัตน์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, สำราญ กำจัดภัย
Author
Waraporn Srikarat, Vijittra Vonganusith, Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มไม่อิสระกัน (Dependent Sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรองตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.71/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.52, S.D. = 0.51)

Abstract

The purposes of this study were to: 1) develop a learning activity package for enhancing poetry ability writing based on Synectics instructional model and cooperative learning for Mathayomsuksa 1 based on the efficiency standard of 80/80, 2) compare students’ learning achievement between before and after learning through the developed learning activities, and 3) examine the students’ satisfaction toward learning through the developed learning activity package. The subjects were 40 Mathayomsuksa 1 students studying in the second semester of 2019 academic year at Thanphuyingchanthimaphuengbarami School under the Secondary Educational Service Area Office 23. The instruments included 1) a learning activity package, 2) lesson plans, 3) a learning achievement test, and 4) a satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. The findings that: 1. The learning activity package for enhancing poetry ability writing based on Synectics instructional model and cooperative learning for Mathayomsuksa 1 had the efficiency value of 84.71/83.60, which was higher than the set criteria of 80/80. 2. The students’ learning achievement scores after the intervention were higher than those of before the intervention at a statistical significance level of .01. 3. The satisfaction of the students toward learning though the developed learning activity package was at the highest level (\bar{x}= 4.52, S.D. = 0.51).

คำสำคัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การแต่งบทร้อยกรอง, รูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์, การเรียนรู้แบบร่วมมือ

Keyword

Learning Activity Package, Thai Poetry Composition, Synectics Instructional Mode, Cooperative Learning
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 42

เมื่อวานนี้: 298

จำนวนครั้งการเข้าชม: 177,360


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033