...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 (2563) มกราคม - เมษายน 2563
...
ปีที่ 12 ฉบับที่ 33 (2563) มกราคม - เมษายน 2563

Published: 30 เมษายน 2563

รายการบทความ

ปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (7E) เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(The Development of Mathematics Learning Activities Entitled Decimals and Fractions Based on 7E Learning Cycle Model for Mathayomsuksa 1 Students)

ดารณี ชมโสม, ธนานันต์ กุลไพบุตร, สำราญ กำจัดภัย
(Daranee Chomsom, Thananan Kunpaibutr, Sumran Gumjudpai)

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จังหวัดปทุมธานี
(Effects of Using STEM Education Learning Activities on Learning Achievement, Science Process Skills and Scientific Attitude of Prathom Suksa 5-6 Students of PichitSchool in Prathum Thani Province)

ประยูร บุญใช้, ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร, เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์, ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย, ณัฐพล ปรั่งกลาง, พันธิภา นามวิจิตร
(Prayoon Bonchai, Nattapong Chuapetch, Benchanasivarat Krithip, Thachinee Sivasilpchai, Nattapon Prangklang, Pantipha Namwijit)

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในโรงเรียนบ้านดงน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(The Development of Learning Skill in Science Using Problem-Based Learning (PBL) for Prathom Suksa 2 in Ban Dong Noi School Under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 2)

กนกวรรณ เขียวน้ำชุม, อภิสิทธิ์ สมศรีสุข, วาโร เพ็งสวัสดิ์
(Kanokwan Kheawnamchoom, Apisit Somsrisuk, Waro Phengsawat)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(The Development of Learning Activity Package on Atom and Properties of Elements for Mathayomsuksa 4 Based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning)

เอกพจน์ เศษฤทธิ์, อุษา ปราบหงษ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Ekapote Sedrit, Usa Prabhong, Vijittra Vonganusith)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Learning Activities of History Subject Entitled Civilization of the Ancient World Based on Project-Based Learning for Mathayomsuksa 5 Students)

อรรถพล สุนทรพงศ์, อุษา ปราบหงษ์, สำราญ กำจัดภัย
(Attapon Suntarapong, Usa Prabhong, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของวิลเลียมส์
(The Development of Innovative Thinking of Early Childhood Children through Creative Activities Basingon Williams’ Ideas)

จินตนา ถาโคตร, แสงสุรีย์ ดวงคำน้อย
(Jintana Thakote, Sangsuree Duangkamnoi)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สาระเศรษฐศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลยี และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Development of the Instructional Model by Using Blended Learning and Inquiry Cycle Learning In Economics Strand to Enhance Information Media and Technology Skills and ICT Literacy of Upper Secondary Students)

เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
(Kiadtisak Chaiyana)

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(Development of Exercises for Training Thai Skills Using the Cooperative Learning Technique of CIRC and Reading/Writing Spelling Techniques to Enhance Prathom Suksa 1 Students’ Reading/Writing Skills, Analytical Thought, and Learning Achievement)

นภาเพ็ญ แสนสามารถ, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Napapen Saensamart, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือแบบ TAI เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The Development of Mathematical Learning Activities Based on Flipped Classroom Approach by using TAI Model of Cooperative Learning Entitled Analytic Geometry for Mathayomsuksa 4)

บุญยงค์ ตาลวิลาส, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์
(Boonyong Talwilas, Sumran Gumjudpai, Usa Prabhong)

การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และช่องว่างของการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
(The Study of Structure, Functions and Gaps in Educational Provision for Students with Special Needs)

พลรพี ทุมมาพันธ์, พรทิพภา สุริยะ, ปิยวรรณ ทัศนาญชลี, อรันดา เส้นเกษ
(Phonraphee Thummaphan, Porntippa Suriya, Piyawan Thatsananchalee, Aranda Senkes)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในรายวิชาคณิตวิเคราะห์
(Effect of Flipped Classroom on Learning Achievement and Instuctional Satisfaction of Mathematics Students in Mathematical Analysis Courses)

วรรณธิดา ยลวิลาศ
(Wannatida Yonwilad)

การศึกษา และสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของรูปแบบการสอนฟิสิกส์โดยอิงแนวคิด สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์
(A Study and Synthesis the Basic Information of STEM Based Physics Instruction to Develop Innovative Creativity and Achievement)

จีรพรรณ ชวาลสันตติ, เรขา อรัญวงศ์, กันต์ฤทัย คลังพหล, อุษา คงทอง
(Jerapun Chawalsuntati, Rekha Arunwong, Kanreutai Klangphahol, Usa Kongthong)

การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูการศึกษาพิเศษ ด้วยการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นครูการศึกษาพิเศษ (SPED Teacher)
(Developing English Language Ability for Communication for Special Education Teachers with Training by using the SPED Teacher Application)

อรวรรณ นิ่มตลุง
(Orawan Nimtalung)

-
(An Action Research on the Integration of Process Writing and Genre-Based Approach in Enhancing Narrative Writing Ability)


(Tran Thi Thuong, Pilanut Phusawisot, Pimyupa Praphan)

-
(Analysis on Frequency and Attitudes of Using Code-Switching and Code-Mixing of English and Thai)


( Varaporn Varatiporn)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์
(-)


แบบฟอร์มนำส่งบทความ
(-)


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 442

เมื่อวานนี้: 384

จำนวนครั้งการเข้าชม: 232,083


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033