...
...
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563
หน้า: 73-85
ประเภท: บทความวิจัย
View: 140
Download: 51
Download PDF
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of Exercises for Training Thai Skills Using the Cooperative Learning Technique of CIRC and Reading/Writing Spelling Techniques to Enhance Prathom Suksa 1 Students’ Reading/Writing Skills, Analytical Thought, and Learning Achievement
ผู้แต่ง
นภาเพ็ญ แสนสามารถ, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
Author
Napapen Saensamart, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียน 3) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 5) เปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) เมื่อได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ จังหวัดนครพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จำนวน 26 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ 2) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านและการเขียน 3) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 5) แบบวัดความใฝ่เรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) สถิติทดสอบค่าที (t–test Dependent Samples) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณทางเดียว (One–way MANCOVA) และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (One-way ANCOVA) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.59 คิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งมีประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ทักษะการอ่านและการเขียน การคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความใฝ่เรียนรู้แตกต่างกัน (สูง ปานกลาง และต่ำ) หลังได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับการอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The purposes of this study consisted of the following: 1) to investigate the effectiveness index of the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, 2) to compare the students’ reading/writing skills, 3) to compare the students’ analytical thoughts, 4) to compare the students’ learning achievements possessed before and after learning through the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, and 5) to compare reading/writing skills, analytical thoughts and learning achievements of the students whose learning aspirations differed (high, moderate, and low) after they had been taught through the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique. The subjects were 26 Prathom Suksa 1 students who were studying in the second semester of 2018 academic year at Anuban Nakae Padungratchakitcharoen School under the Office of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area 1, Nakhon Phanom Province. They were obtained by cluster random sampling technique. The classrooms were used as the sampling unit. The instruments employed included 1) exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, 2) the test to examine the students’ reading/writing skills, 3) the test to examine the students’ analytical thought, 4) the test to examine the students’ learning achievement, and 5) the test to measure the students’ learning aspiration. The statistics used for data analysis comprised mean, standard deviation, effectiveness index. (E.I.), t–test (Dependent Samples), One–way ANOVA, One–way MANCOVA, and One–way ANCOVA. The study revealed these results: 1. The effectiveness index of the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique was 0.59. This result demonstrated the students’ learning progress of 59% which was higher than the established criteria. 2. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ reading/writing skills were significantly higher than those of before at .05 statistical level. 3. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ analytical thought was significantly higher than that of before at .05 statistical level. 4. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, the students’ learning achievement was significantly higher than that of before at .05 statistical level. 5. After learning through the exercises for training Thai skills using the cooperative learning technique of CIRC and reading/writing spelling technique, it was found that the reading/writing skills, analytical thoughts and learning achievements of the students whose learning aspirations differed (high, moderate, and low) were significantly different at .05 statistical levels.

คำสำคัญ

แบบฝึกทักษะ, การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค CIRC, การอ่านการเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ, ทักษะการอ่านและการเขียน, การคิดวิเคราะห์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Keyword

Exercise for training skills, cooperative learning technique of CIRC, reading/writing spelling technique, reading/writing skills, analytical thought, learning achievement
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 104

เมื่อวานนี้: 942

จำนวนครั้งการเข้าชม: 132,545


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033