...
...
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563
หน้า: 39-49
ประเภท: บทความวิจัย
View: 124
Download: 48
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Learning Activities of History Subject Entitled Civilization of the Ancient World Based on Project-Based Learning for Mathayomsuksa 5 Students
ผู้แต่ง
อรรถพล สุนทรพงศ์, อุษา ปราบหงษ์, สำราญ กำจัดภัย
Author
Attapon Suntarapong, Usa Prabhong, Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 3) ศึกษาความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการทำโครงงาน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดไม่เป็นอิสระแก่กัน ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78/88.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 87.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ 75 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.51)

Abstract

The purposes of this research were: 1) to determine the efficiency of learning activities of history subject entitled Civilization of the Ancient World based on project-based learning for Mathayomsuksa 5 students, 2) to compare students’ learning achievement before and after the intervention, 3) to investigate ability to perform a project work of students after the intervention, and 4) to examine students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities. A sample, selected by cluster random sampling, was 19 Mathayomsuksa 5 students who enrolled in the first semester of academic year 2020 at Suksa Pracha Samakkee school under the Secondary Educational Service Area Office 23. The research instrument comprised: 1) lesson plans, 2) a learning achievement test, 3) an assessment form of project work ability, and 4) a form of satisfaction questionnaires. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. The findings were as follows: 1. The efficiency of learning activities of history subject entitled Civilization of the Ancient World based on project-based learning was 87.78/88.23, which was higher than the set criteria of 80/80. 2. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before the intervention at the .01 statistical significance level. 3. The students’ ability to perform a project work after the intervention achieved 87.11 percent, which was higher than the set criteria of 75 percent. 4. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities was at the highest level (\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.51).

คำสำคัญ

การเรียนรู้แบบโครงงาน, ความสามารถในการทำโครงงาน

Keyword

Project-Based Learning, Ability to Perform the Project Work
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 80

เมื่อวานนี้: 942

จำนวนครั้งการเข้าชม: 132,521


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033