...
...
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563
หน้า: 7-11
ประเภท: บทความวิจัย
View: 166
Download: 79
Download PDF
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม จังหวัดปทุมธานี
Effects of Using STEM Education Learning Activities on Learning Achievement, Science Process Skills and Scientific Attitude of Prathom Suksa 5-6 Students of PichitSchool in Prathum Thani Province
ผู้แต่ง
ประยูร บุญใช้, ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร, เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์, ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย, ณัฐพล ปรั่งกลาง, พันธิภา นามวิจิตร
Author
Prayoon Bonchai, Nattapong Chuapetch, Benchanasivarat Krithip, Thachinee Sivasilpchai, Nattapon Prangklang, Pantipha Namwijit

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ดำเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดเฉพาะหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 83.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 76.27 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเท่ากับ 4.25 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

Abstract

The purposes of this research were to study the effects of using STEM Education learning activities on learning achievement, science process skills and scientific attitude of Prathom Suksa 5-6 Students. The samples of this study were 60 students of Prathom Suksa 5-6, academic year 2019, in PichitSchool under the jurisdiction of the Office of Pathum Thani Primary Educational Service Area 2. They were selected by cluster random sampling technique. The experimental research was conducted using one group posttest only design. The research instruments were the science learning achievement test, the science process skills test and the scientific attitude test. Data were analyzed by using mean, standard deviation, percentage and t-test. The results found that 1) the post achievement score of students was 83.40%, which was higher than the set criterion of 70 percent with statistical significance at the .05 level, 2) the post science process skills score of students was 76.27%, which was higher than the set criterion of 70 percent with statistical significance at the .05 level, and 3) The mean score on scientific attitude of students was 4.25, which was demonstrated at a high level.

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, เจตคติทางวิทยาศาสตร์

Keyword

STEM Education Learning Activities, Learning Achievement, Science Process Skills, Scientific Attitude
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 91

เมื่อวานนี้: 942

จำนวนครั้งการเข้าชม: 132,532


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033