...
...
เผยแพร่: 30 เม.ย. 2563
หน้า: 27-38
ประเภท: บทความวิจัย
View: 145
Download: 52
Download PDF
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ
The Development of Learning Activity Package on Atom and Properties of Elements for Mathayomsuksa 4 Based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning
ผู้แต่ง
เอกพจน์ เศษฤทธิ์, อุษา ปราบหงษ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
Author
Ekapote Sedrit, Usa Prabhong, Vijittra Vonganusith

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) เปรียบเทียบจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 36 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.79 โดยใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีชนิดกลุ่มตัวอย่างทั้งสองไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.15/87.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. จิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Abstract

The purposes of this research were: 1) to develop and determine the efficiency of the learning activity package on Atom and Properties of Elements for Mathayomsuksa 4 based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning to meet the criteria set of 75/75, 2) to compare the students’ learning achievement before and after learning through the developed learning activity package, 3) to compare the students’ scientific process skills before and after learning through the developed learning activity package, and 4) to compare the students’ scientific minds before and after learning through the developed learning activity package. The research samples, obtained through a cluster random sampling, were 36 students studying in Mathayomsuksa 4/2 from Mathayomwaritchaphum School under the Secondary Educational Service Area Office 23 in the first semester of the academic year 2019. The research instruments involved the learning activity package based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning, with the highest average score of appropriateness at 4.66, the learning achievement test with the reliability of 0.96, the scientific process skills test with the reliability of 0.97, and the scientific mind test with the reliability of 0.79, calculating through Cronbach’s alpha coefficient. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples. The findings were as followed: 1. The learning activity package on Atom and Properties of Elements based on Inquiry Cycle (5E) Model and Cooperative Learning had the efficiency of 87.15/87.81, which was higher than the criteria set of 75/75. 2. The students’ learning achievement after studying with the learning activity package was higher than that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 3. The students’ scientific process skills after studying with the learning activity package were higher than that of before the intervention at the .01 level of statistical significance. 4. The students’ scientific minds after studying with the learning activity package were higher than that of before the intervention at the .01 level of statistical significance.

คำสำคัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E), การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, จิตวิทยาศาสตร์

Keyword

Learning Activity Package, Inquiry Cycle (5E) Model, Cooperative Learning, Science Process Skill, Mental science
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 4

วันนี้: 75

เมื่อวานนี้: 942

จำนวนครั้งการเข้าชม: 132,516


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033