...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (2562) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 31 (2562) พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

Published: 31 สิงหาคม 2562

รายการบทความ

ปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครู
(A Development of Professional Learning Community Model to Enhancing Learning Management Competency for Teacher Education Students)

กัลยา ชนะภัย, วิมลรัตน์ จตุรานนท์, อาพันธ์ชนิต เจนจิต
(Kallaya Chanapai, Wimonrat Chaturanon, Apunchanit Jenjit)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมทักษะการนำความรู้ไปใช้สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(A Training Curriculum Development for Promoting Using Knowledge Skills of the First Year Students in Thai Language Teaching of Faculty of Education Rajabhat Rajanagarindra University)

ประกอบกูล นาคพิทักษ์, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย, วิภาภรณ์ บุญยงค์
(Prakobkul Narkpitak, Vichit Suratreungchai, Wipaporn Boonyong)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์สำเร็จรูป Pinterest เพื่อการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน
(Development of English language teaching and learning model by Pinterest online publications to create a professional learning community in schools)

วราภรณ์ วราธิพร, อรนุช สมประสิทธิ์, ภัทรพรรณ พรหมคช, พูนพชร ทัศนะ
(Varaporn Varatiporn, Oranuch Somprasit, Pattarapan Promkhot, Phoonphachara Thatsana)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน CCRP สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(The Development of the CCRP Instructional Model for Pre service Teachers : A Case Study of Phranakhon Rajabhat University)

อัญชลี ไสยวรรณ, จิตรา ชนะกุล, เจนศึก โพธิศาสตร์, เบญจวรรณ ศรีมารุต, อภิชาติ พยัคฆิน, ดาวใจ ดวงมณี
(Unchalee Saiyawan, Chittra Chanagul, Janesuk Potisart, Benjawan Srimarut, Apichart Payakkhin, Daojai Duangmanee)

วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซำม่วง
(The Action Research for Development of Mathematical Skill and Process of Pathomsuksa 6 Students at Ban Sommuang School)

ภคมน แสงไสย์, ภัทราพร เกษสังข์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
(Phakhamon Saengsai, Pattharaporn Kessung, Narumon Sakpakornkan)

การพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยการสอนแบบโครงการร่วมกับแนวคิด การเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
(Development of Experience - Enhancement Activities through Project Approach Integrated with Scaffolding Concept to Improve Scientific Process skills for Early Childhood)

ขวัญดาว บุญเรือง, พจมาน ชำนาญกิจ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Khwandao Boonruang, Potchaman Chamnankit, Vijittra Vonganusith)

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุและวัตถุ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
(The Development of Creative Thinking of Prathomsuksa 3 Students on the Topic of Materials and Objects by Using STEM Education)

อมรรัตน์ จำปาวัตตะ, ถาดทอง ปานศุภวัชร, นิติธาร ชูทรัพย์
(Amornrat Champawatta, Thardthong Pansuppawat, Nititan Choosup)

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ 4 MAT ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
(Development of Analytical Thinking of Mathayomsuksa 2 Students Using 4 MAT Instructional Management Integrated with Concept Mapping on Different Systems in Human and Animal Body)

กิติยา เกษลี, อนันต์ ปานศุภวัชร, อรุณรัตน์ คำแหงพล
(Kitiya Ketlee, Anun Pansuppawat, Arunrat Khamhaengpol)

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในรายวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2
(The Learning Outcome under the Qualifications Framework for Higher Education (TQF) in the Subject of Principles and Techniques among the Second-Year Nursing Students)

จรรยา คนใหญ่, สุพิศตรา พรหมกูล
(Junya Konyai, Supittra Prommakool)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 5

วันนี้: 8

เมื่อวานนี้: 446

จำนวนครั้งการเข้าชม: 232,095


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033