...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 201-208
ประเภท: บทความวิจัย
View: 49
Download: 14
Download PDF
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิด การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานและกลวิธีอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในอภิปัญญา ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Instructional Model using Ploblem based Learning, Context based Learning and Metacognititive Strategies to Enhance Higher Order Thinking Abilities, Achievement and Metacognition Abilities of Student teachers, in Rajabhat University
ผู้แต่ง
ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
Author
Bhumbhong Jomhongbhibhat

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิชาชีพครูในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 2) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และกลวิธีอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในอภิปัญญาของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาชีพครู เป็นอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ที่สอนรายวิชาชีพครู จำนวน 118 คน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 345 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และกลวิธีอภิปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดขั้นสูง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในอภิปัญญา ของนักศึกษาครู ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) กระบวนการเรียนรู้ และ 5) การวัดและประเมินผล

Abstract

The purposes of this research were to : 1) study conditions, problems and guidelines to learning management for teaching professional courses in the Faculty of Education, Rajabhat University in the Lower Northeastern, and 2) develop the instructional model using ploblem based learning, context based Learning and metacognititive strategies to enhance higher order thinking abilities, achievement and metacognition abilities of student teachers in Rajabhat University. The subjects used in the study of conditions, problems and guidelines to learning management for teaching professional courses were teachers and third-year students of the Faculty of Education, Rajabhat University in the Lower Northeastern, academic year of 2019, which consisted of 118 teachers and 345 students. The tool used for data collection was a five-level rating scale questionnaire. The statistics used in analyzing data were percentage, mean and standard deviation. The research results were as follows: 1. The conditions of learning management in all 3 aspects: 1) instructional planning and design, 2) instructional management, media and learning resources, and 3) measurement and evaluation were at a moderate level. As for the problems of learning management and instructional guidelines in all 3 aspects, the overall level were at a high level. The overall students’ opinion about the instructional model was at a high level. 2. The instructional model using ploblem based learning, context based Learning and metacognititive strategies to enhance higher order thinking abilities, achievement and metacognition abilities of student teachers in Rajabhat University consisted of 5 components: 1) principles, 2) objectives, 3) contents, 4) instructional process, and 5) measurement and evaluation.

คำสำคัญ

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน, กลวิธีอภิปัญญา

Keyword

Ploblem based Learning, Context based Learning, Metacognititive Strategies
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 267

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,918


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033