...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2564
หน้า: 21-32
ประเภท: บทความวิจัย
View: 196
Download: 103
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบ ของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of Mathematical Instructional Activities Based on the Flipped Classroom and Cooperative Learning STAD Entitled “Polynomial and Factoring Polynomials of Degree Two” for Mathayomsuksa 2 Students
ผู้แต่ง
พิชยาพร ราชคำ, ธนานันต์ กุลไพบุตร และสำราญ กำจัดภัย
Author
Pitchayaporn Ratchakham, Thananun Kunpaibutr and Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่อง พหุนามและการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 75/75 2) ตรวจสอบดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.51/76.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 75/75 2. ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 66.17 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.85, S.D. = 0.37)

Abstract

The purposes of this research were: 1) to develop mathematical instructional activities based on a Flipped Classroom Approach and a Cooperative Learning STAD Model, entitled “Polynomial and Factoring Polynomials of Degree Two” for Mathayomsuksa 2 students, to meet an efficiency of 75/75, 2) to determine the effectiveness index of the developed mathematical instructional activities with standard criteria at 50 percent or above, 3) to compare students’ learning achievement before and after the intervention, and 4) to examine students’ satisfaction toward learning through the developed mathematical instructional activities. The sample consisted of 38 students from Mathayomsuksa 2/6 in the second semester of the 2019 academic year at Mathayomwaritphume School, selected through cluster random sampling. The research instruments included: 1) lesson plans, 2) a learning achievement test, and 3) a set of questionnaires assessing students’ satisfaction toward learning through the developed mathematical instructional activities. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. The findings were as follows: 1. The effectiveness of the developed mathematical instructional activities was 77.51/76.14, which was higher than the defined criteria of 75/75. 2. The effectiveness index of the developed mathematical instructional activities was 66.17 percent, which achieved the defined criteria of 50 percent or above. 3. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before the intervention at the .01 level of significance. 4. Student satisfaction toward learning through the developed mathematical instructional activities was overall at the highest level (\bar{x} = 4.85, S.D. = 0.37).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ห้องเรียนกลับด้าน, การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD

Keyword

Mathematical instructional Activities, Flipped Classroom, Cooperative Learning STAD Model
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 23

วันนี้: 336

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,757

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033