...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 189-199
ประเภท: บทความวิจัย
View: 50
Download: 17
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
The Development of Project-Based Learning Activities of a Visual Arts Course to Enhance Abilities in Creating Artworks for Mathayomsuksa 4 Students
ผู้แต่ง
มนตรี ล้ำเลิศ, ธนานันต์ กุลไพบุตร, อุษา ปราบหงษ์
Author
Montree Lamlerd, Thananan Kunpaibutr, Usa Prabhong

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาทักษะในการทำโครงงาน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ และ 4) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินผลงานนักเรียน 4) แบบประเมินทักษะการทำโครงงาน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย t-test ชนิด Dependent Samples และ One-Samples ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ความสามารถการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ทักษะการทำโครงงาน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน รายวิชาทัศนศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.89, S.D. = 0.12)

Abstract

The purposes of this research were: 1) to compare the student learning achievement before and after learning through project-based learning activities of the visual arts course, 2) to compare the student abilities in creating artworks before and after the intervention, 3) to examine the project skills of the students after the intervention, and 4) to investigate students’ satisfaction after the intervention. The sample group, obtained through cluster random sampling, consisted of 32 Mathayomsuksa 4 students enrolled in the second semester of academic year 2019 at Khamphoempittaya School under the Secondary Educational Service Area Office 23. The research instruments included: 1) lesson plans of the visual arts course using the project-based learning activities, 2) an achievement test, 3) an artwork assessment form, 4) a project-skill assessment form, and 5) a form of student satisfaction toward the developed project-based learning activities. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, Dependent Samples t-test and One Samples t-test. The findings were as follows: 1. The student learning achievement after the intervention was higher than that of before at .01 level of significance. 2. The student abilities in creating visual artworks were higher than that of before the intervention at .01 level of significance. 3. The student project skills after the intervention were higher than the 75 percent criterion at .01 level of significance. 4. The student satisfaction toward learning through the developed project-based learning activities was at the highest level (\bar{x} = 4.89, S.D. = 0.12).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน, การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์, ทักษะการทำโครงงาน

Keyword

Project-Based Learning Activities, Creation of Visual Artworks, Project Skills
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 250

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,901


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033