...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 143-154
ประเภท: บทความวิจัย
View: 49
Download: 18
Download PDF
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Action research to strengthen students' attentive behavior in the course of learning measurement and evaluation using mixed stratigies, Sakon Nakhon Rajabhat University
ผู้แต่ง
สำราญ กำจัดภัย
Author
Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้กลวิธีแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 75 คน พฤติกรรมบ่งชี้ของการตั้งใจเรียน ประกอบด้วย 1) การเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา 2) การให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 3) การส่งงานที่มอบหมายตามวันเวลาที่กำหนด และ 4) การไม่ก่อกวนในเวลาเรียน กลวิธีแบบผสมผสานที่ใช้ ได้แก่ 1) การสร้างกติกาการเรียนและการทำสัญญาการเรียน 2) การสร้างความเข้าใจและการยอมรับในโครงการสอน 3) การส่งเสริมการกำกับตนเองในการเรียน 4) การให้การเสริมแรง 5) การให้เพื่อนสนิทกระตุ้นเตือน และ 6) การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกและห้องเรียนกลับด้าน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 ภาคเรียน 15 สัปดาห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วมและบันทึกข้อมูลที่ได้อย่างเป็นระบบ สิ้นภาคเรียนประเมินพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยใช้รูบริกส์แบบแยกส่วน วิเคราะห์สรุปพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งหมดด้วยสถิติถวามถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาทั้งหมด 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม โดยที่จำนวนนักศึกษาสูงสุด 62 คน คิดเป็นร้อยละ 82.67 มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่วนที่เหลืออีก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนอยู่ในระดับดี

Abstract

This action research aimed to enhance students' attentive behavior in the course of learning measurement and evaluation using mixed stratigies. The target group was 75 the third year students of the Bachelor of Education program, Sakon Nakhon Rajabhat University, who were enrolled in the courses of learning measurement and evaluation in the first semester, cademic year 2020. Indicators of attentive behavior comprised: 1) attendance regularly and on time, 2) cooperating in instructional activities, 3) submitting an assignment on a specific date and time, and 4) no anoying during school hours. The mixed strategies comprised:  1) creating learning rules and signing an learning contract, 2) enhancing understanding and acceptance in course syllabus, 3)  promoting self-regulation in student learning, 4) providing reinforcement, 5) having a close friend prompting, and 6) instructional management based on the concepts of active learning and flipped classroom. The duration of the research was 15 weeks, 1 semester. The data were collected using participatory observation and recording them systematically. At the end of the semester, assessing the students’ attentive behavior individually using analytic rubrics. Analyzing the summary of the target students’ attentive behavior with frequency and percentage statistics. The research findings were found that all 75 students, representing 100 percent had good to excellent attentive behavior.  There were 62 students or 82.67 percent of students with excellent attentive behavior, the remaining 13 person, representing 17.33 percent had good attentive behavior.

คำสำคัญ

พฤติกรรมการตั้งใจเรียน, กลวิธีแบบผสมผสาน, การวิจัยปฏิบัติการ

Keyword

Attentive behavior, Mixed stratigies, Action research
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 256

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,907


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033