...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 129-141
ประเภท: บทความวิจัย
View: 54
Download: 21
Download PDF
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
The Development of 21st Century Learning Management Competencies indicators of Mathematics Teacher Students, Rajabhat University in the Northeastern of Thailand
ผู้แต่ง
ภัทราพร เกษสังข์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
Author
Pattharaporn Kessung, Narumon Sakpakornkan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโมเดลสมมุติฐานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะแรก สังเคราะห์เอกสารและตรวจสอบโดยสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน และระยะที่สอง ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 300 คน ได้มาโดยใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ สมรรถนะด้านหลักสูตรและ การวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ 2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงเชิงโครงสร้างของโมเดล พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 571.74, df = 630, p = .95, GFI = 0.91, AGFI = 0.90, CFI = 1.00, RMR = 0.00, RMSEA = 0.00) โดยองค์ประกอบที่มีน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุดเท่ากัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สมรรถนะด้านแผนการจัดการเรียนรู้ สมรรถนะด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop factors and indicators for the 21st century learning management competencies, and 2) validate a model using empirical data. The research operations consisted of 2 phases. Firstly, it was synthesis of document and editing of interviews by 5 experts. Secondly, it was the verification the goodness of fit of the measuring model with the empirical data. The two-stage random sampling was applied for 300 mathematics teacher students, Rajabhat University in the Northeastern of Thailand. The instrument used for data gathering consisted of questionnaire. The data were analyzed by foundation statistical, confirmatory factor analysis, and the verification of consistency of model with empirical data. The research finding were as follows: 1. The 21st century learning management competencies indicators of mathematics teacher students, Rajabhat University in the Northeastern of Thailand consists of 6 factors 39 indicators: 1) competency in curriculum competencies and learning needs analysis included 6 indicators, 2) competency in teaching and learning plan included 7 indicators, 3) competency in organizing learning activities included 7 indicators, 4) competency in media innovation and technology included 6 indicators, 5) competency in measurement and evaluation for learning development included 7 indicators, and 6) attribute competency included 6 indicators. 2. Result of testing the congruence of the model through confirmatory factor analysis of the 21st century learning management competencies indicators were found that the model was congruent with the empirical data (Chi-Square = 571.74, df = 630, p = .95, GFI = 0.91, AGFI = 0.90, CFI = 1.00, RMR = 0.00, RMSEA = 0.00). The highest three factors loading were competency in teaching and learning plan, competency in media innovation and technology, and competency in measurement and evaluation for learning development.

คำสำคัญ

ตัวบ่งชี้, สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Keyword

Indicators, the 21st century Learning management competencies
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 234

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,885


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033