...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 107-116
ประเภท: บทความวิจัย
View: 59
Download: 24
Download PDF
การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์
Evaluation of School-Based Curriculum in Thai Language Strand of Banhindan School, Khiri Rat Nikhom, Surat Thani by Using CIPPIEST Model
ผู้แต่ง
สุดารัตน์ อมรชาติ, สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง, วัฒนา รัตนพรหม
Author
Sudarat Amonchat, Sirisawas Thongkanluang, Wattana Rattanaprom

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์ ในประเด็นต่อไปนี้ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยนำเข้า การประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การประเมินความยั่งยืน และการประเมินการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 78 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการสถานศึกษาหรือผู้นำชุมชน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการประเมินด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากด้านบริบท (μ = 4.47, σ = 0.31) ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเนื้อหาของหลักสูตร 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.02, σ = 0.35) ได้แก่ คุณสมบัติของผู้บริหาร คุณสมบัติของครู คุณสมบัติของนักเรียน สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณ และแหล่งเรียนรู้ 3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ =3.92, σ = 0.41) ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล และการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร  4. ผลการประเมินด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.82, σ = 0.36) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศ ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5. ผลการประเมินด้านผลกระทบ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ =4.70, σ = 0.46) ได้แก่ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน รางวัล/เกียรติยศ และการยอมรับของชุมชน 6. ผลการประเมินประสิทธิผล พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.53, σ = 0.52) ได้แก่ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 7. ผลการประเมินด้านความยั่งยืน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.62, σ = 0.46) ได้แก่ นักเรียนนำความรู้ไปปรับหรือบูรณาการกับวิชาอื่นมาใช้ได้ และนักเรียนนำความรู้หลังจากจบหลักสูตรภาษาไทยไปใช้ในการศึกษาต่อระดับชั้นที่สูงขึ้น 8. ผลการประเมินด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.61, σ = 0.46) ได้แก่ นักเรียนสามารถนำทักษะทางภาษาไทยมาใช้ในชีวิตประจำวัน และนักเรียนสามารถนำความรู้ทางภาษาไทยไปใช้ในชุมชนได้

Abstract

The objective of this research was to evaluate the school-based curriculum in Thai Language Strand of Banhindan School, Khiri Rat Nikhom, Surat Thani by using CIPPIEST model in regard to context, input, process, product, impact, effectiveness, sustainability, and knowledge transfer. The target group of the study were 78 respondents, including school administrators, heads of Thai Language Strand, school board members or community leaders, teachers of Thai Language Strand, parents, and primary 4–6 students, selected by purposive sampling. Data were collected by a questionnaire, an interview form, and a record form. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content analysis. The research findings were as follows: 1. The result of context evaluation showed that the suitability in overall was at a high level (μ = 4.47, σ = 0.31): visions, missions, curriculum structure of Thai Language Strand, aims of Thai Language curriculum, and curriculum matters. 2. The result of input evaluation showed that the suitability in overall was at a high level (μ = 4.02, σ = 0.35): school administrator qualifications, student qualifications, teaching materials and media, budgeting, and learning sources. 3. The result of process evaluation showed that the suitability in overall was at a high level (μ = 3.92, σ = 0.41): curriculum management, learning activity management, student development activity management, assessment and evaluation, and curriculum implementation supervision and monitoring. 4. The result of product evaluation showed that the suitability in overall was at a very high level (μ = 4.82, σ = 0.36): the learning achievement of Thai Language and the results of Thai Language from Ordinary National Educational Test (O-NET) were higher than the national score and passed the assessment criteria; the desirable characteristics of Thai Language Strand passed the assessment criteria; and the result of evaluation on reading, critical thinking, and writing passed the assessment criteria.  5. The result of impact evaluation showed that the suitability in overall was at a very high level (μ = 4.70, σ = 0.46): in terms of school reputation, reward/fame, and community acceptance. 6. The result of effectiveness evaluation showed that the suitability in overall was at a very high level (μ = 4.53, σ = 0.52): students gained better learning achievement and passed the assessment criteria for desirable characteristics for student, and reading, critical thinking, and writing. 7. The result of sustainability evaluation showed that the suitability in overall was at a very high level (μ = 4.62, σ = 0.46): students were able to integrate knowledge with other subjects and could apply knowledge after graduation to study at a higher level. 8. The result of knowledge transfer evaluation showed that the suitability in overall was at a very high level (μ = 4.61, σ = 0.46): students were able to apply skills in Thai language in daily life and apply knowledge in Thai language to the community. 

คำสำคัญ

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, รูปแบบซิปเปี้ยสท์

Keyword

school-based curriculum evaluation, Thai language strand, CIPPIEST model
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 36

วันนี้: 312

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,963


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033