...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 93-106
ประเภท: บทความวิจัย
View: 104
Download: 26
Download PDF
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Predict–Observe–Explain (POE) เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Using a Predict–Observe–Explain (POE) Activity to Promote Learning Achievement and Scientific Integration Process Skills among Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
อุทุมพร สมหมั่น, ณัฐวรา จักร์รถ, ดวงจันทร์ แก้วกงพาน, ชิสาพัชร์ ชูทอง, สุดาภรณ์ สืบสุตัน
Author
Utumporn Somman, Natwara Jakrot, Duangjan kaewkongpan, Chisapath Choothong, Sudaporn Suebsutin

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Predict–Observe–Explain (POE) 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ 3) ศึกษาลักษณะทางจิตของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค POE กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนทั้งหมด 14 คน แยกเป็น ชาย 7 คน หญิง 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) คู่มือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิค Predict-Observe-Explain (POE) 2) แบบประเมินคู่มือชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 3) แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น 4) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 5) แบบประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ และ 6) แบบประเมินทางลักษณะจิตของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระกัน (Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีลักษณะทางจิตต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Predict-Observe-Explain (POE) ด้านลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 อยู่ในระดับดี

Abstract

The purpose of this research were to 1) study the learning achievement in science course of Mathayomsuksa 1 students who have been organized the learning activities using techniques Predict–Observe–Explain (POE), 2) study the integrated scientific process skills, and 3) study the mental characteristics of the students that received learning management by using POE technique. The target group in this research were 14 Mathayomsuksa 1, divided into 7 males and 7 females. The research instruments were 1) science activity manual by using techniques Predict-Observe-Explain (POE), 2) developed manual assessment form of science activity, 3) learning management plan in science courses, 4) science achievement assessment, 5) integrated scientific skill assessment, and 6) psychological assessment of students who receiving developed learning. Data analysis were using mean standard deviation, and Dependent Samples t-test. The results showed that 1) science learning achievement of students after learning was higher than before with statistically significant at the .05. The score of science learning achievement after learning was than before with statistically significant at the .05. And 3) Students had mental characteristics towards learning management by using t Predict-Observe-Explain (POE) echniques in part of the future self-control stated with an average of 3.40 at a medium level, and the achievement motivation with an average of 3.61 in a good level.

คำสำคัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, เทคนิค ทำนาย-สังเกต-อธิบาย, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ

Keyword

Science Learning Activity package, Predict-Observe-Explain (POE), Integrated Science Process Skill
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 248

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,899


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033