...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 73-81
ประเภท: บทความวิจัย
View: 56
Download: 16
Download PDF
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ชุด “ของดีบ่อพลอย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
Participatory Action Research for Developing Reading, Analytical Thinking and Writing Experience Book Series “Khong Dee Bor Ploy” for Bo Phloi Kindergarten Students, Bo Phloi District, Kanchanaburi Province
ผู้แต่ง
ปริญญา ปั้นสุวรรณ์, มธุรส คุ้มประสิทธิ์
Author
Parinya Pansuwan, Maturot Kumprasit

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและความต้องการในการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชุด “ของดีบ่อพลอย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2) พัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 3) ศึกษาผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 60 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินความต้องการในการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2) หนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าทีแบบกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (t–test for dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความต้องการในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียน โดยใช้สาระท้องถิ่นเป็นฐานในการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชุด “ของดีบ่อพลอย” สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 2. หนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนหลังเรียนด้วยหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชุด “ของดีบ่อพลอย” สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

This research aimed to 1) study the context and needs of developing reading, analytical thinking and writing experience book series “Khong Dee Bor Ploy” for Bo Phloi Kindergarten students, Bo Phloi District, Kanchanaburi province, 2) develop the experience book to be effective according to the criteria 80/80, and 3) study results of using the experience book. The target group was 60 students in grade 4-6 at Bo Ploy Kindergarten School Under the Office of Kanchanaburi Primary Educational Service Area 4, which was obtained by purposive sampling. The research instruments were 1) a needs assessment form for developing the experience book, 2) the experience book, and 3) an achievement test of reading, analytical thinking and writing. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, dependent samples t-test, and content analysis. The results of the research were as follows: 1. Administrators, teachers and students had a need to develop reading, analytical thinking and writing of students, using local contents as a base for developing reading, analytical thinking and writing experience book series “Khong Dee Bor Ploy” for Bo Phloi Kindergarten students, Bo Phloi District, Kanchanaburi province. 2. The developed experience book had an efficiency according to the set criteria of 80/80. 3. The students had higher achievement in reading, analytical thinking and writing after the intervention with the “ Khog Dee Bo Ploy” book series than before the  intervention at the .05 level of statistical significance.

คำสำคัญ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, หนังสือเสริมประสบการณ์, การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน

Keyword

Participatory action research, experiential book, analytical reading and writing
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 320

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,971


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033