...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 43-52
ประเภท: บทความวิจัย
View: 50
Download: 15
Download PDF
การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
Research synthesis of Boromarajonnani Nursing College, Khon Kaen
ผู้แต่ง
ทรงสุดา หมื่นไธสง, สุธิดา อินทรเพชร, ปิยนุช ภิญโย, ศุภวดี แถวเพีย, กุลนรี หาญพัฒนชัยกูร, วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ, กัลยารัตน์ คาดสนิท, เสาวลักษณ์ วิชัย
Author
Songsuda Muenthaisong, Suthida Intaraphet, Piyanuch Phinyo, Supawadee Thaewpia, Kulnaree Hanpatchaiyakul, Wacharee Amornrojanavaravutti, Kunlayarat Kadsanit, Saowalak Chankan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยจำแนกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานวิจัย ประชากรเป้าหมายเป็นงานวิจัยที่รวบรวมจากฐานข้อมูลงานวิจัยของวิทยาลัยในช่วงปี 2550–2560 จำนวน 152 เรื่อง ผลการสังเคราะห์งานวิจัย จำแนกตาม 13 หมวดหมู่ ได้ดังนี้ 1) ลักษณะผลงานของบุคลากร ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 90.79 2) เนื้อหางานวิจัย ร้อยละ 100 เกี่ยวข้องกับด้านพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3) ประเภทของงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นแบบบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 42.76 4) ลักษณะของงานวิจัย ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 45.39 5) การวิจัยการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เป็นการวิจัยการบูรณาการ คิดเป็นร้อยละ 37.21 6) ประเด็นงานวิจัยตามองค์ประกอบของคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยตามคุณลักษณะอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 46.05 7) ประเด็นงานวิจัยตามสาขาในระบบบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นระบบสุขภาพระดับอำเภอ คิดเป็นร้อยละ 21.43 8) ประเด็นงานวิจัยตามการดูแลที่จำเป็น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 43.42 9) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.82 10) ปีที่แล้วเสร็จของงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ คือ ปี พ.ศ. 2556, 2555 และ 2557 คิดเป็นร้อยละ 16.45, 14.47, 11.84 ตามลำดับ 11) วิธีการเผยแพร่งานวิจัย ส่วนใหญ่ คือ วารสารภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 36.18 12) การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ คือ เชิงสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 79.61 และ 13) แหล่งเงินทุนวิจัย ส่วนใหญ่จากในสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 78.29

Abstract

The purpose of this research was to synthesize the researches of Boromarajonani Nursing College, Khon Kaen, classified them into specific aspects to give an overview of the research. The sample concisted of 152 reseach papers collected from the college research database during the period of 2007-2017. The results of the research synthesis were classified into 13 major aspects as follows: 1) The status of the research authors, most of them were nursing lecturers representing 90.79 percent. 2) The research content, 100 percent related to nursing method. 3) Type of research, most of them were descriptive research representing 42.76 percent. 4) The nature of the research, mostly related to community based subjects representing 45.39 percent. 5) Instructional reseach, most of them were integrated research representing 37.21 percent. 6) Research issues according to the components of educational quality, mostly based on nursing lecturer attributes representing 46.05 percent.       7) Research issues by fields in the health service system, most of them were district-level health systems representing 21.43 percent. 8) Research issues according to the necessary care, most of them were health promotion and disease prevention groups representing 43.42 percent. 9) Population and sample, most of them were student groups representing 31.82 percent. 10) The year of the complete research, mainly were 2013, 2012 and 2014, representing 16.45, 14.47 and 11.84 percent respectively. 11) How to publish research, most of them were Thai language journals representing 36.18 percent. 12) Use of research results, mostly used for the public representing 79.61 percent. 13) Research funding source, mostly were internal research funding representing 78.29 percent.

คำสำคัญ

สังเคราะห์งานวิจัย, วิจัยทางการพยาบาล, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

Keyword

Research synthesis, Nursing research, Boromarajonnani Nursing College
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 233

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,884


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033