...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 33-42
ประเภท: บทความวิจัย
View: 91
Download: 29
Download PDF
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Learning Activity Packages Based on Self-Regulation on the Topic of Word Types and Functions of Thai Learning Area for Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
ทาริกา สมพงษ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, อุษา ปราบหงษ์
Author
Tarika Sompong, Vijittra Vonganusith, Usa Prabhong

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ และ 4) ศึกษาความสามารถในการกำกับตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดงหลวง อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 75.76/76.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.19, S.D. = 0.72) 4. ความสามารถในการกำกับตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.28, S.D. = 0.65)

Abstract

The purposes of this research were: 1) to develop learning activity packages based on self-regulation on the topic of word types and functions of Thai learning area for Mathayomsuksa 1 students to meet the efficiency of 75/75, 2) to examine the students’ learning achievement before and after the intervention, 3) to explore the students’ satisfaction toward learning through the developed learning activity packages, and  4) to examine the students’ self-regulation abilities. The sample group, obtained through cluster random sampling, included 30 students enrolled in Mathayomsuksa 1 at Ban Dong Luang School, Tao Ngoi District, Sakon Nakhon Province in the second semester of the academic year 2019. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. The finding revealed that: 1. The developed learning activity packages based on self-regulation on the topic of word types and functions of Thai learning area for Mathayomsuksa 1 students achieved the efficiency of 75.76/76.67, which was higher than that of the set criteria of 75/75. 2. The students’ post learning achievement was higher than that of before at the statistical significance level of .01. 3. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activity packages was at a high level (\bar{x} = 4.19, S.D. = 0.72). 4. The students’ self-regulation abilities after the intervention was at a high level (\bar{x} = 4.28, S.D. = 0.65).

คำสำคัญ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การกำกับตนเอง

Keyword

Learning Activity Packages, Self-Regulation
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 330

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,981


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033