...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 45-52
ประเภท: บทความวิจัย
View: 122
Download: 60
Download PDF
การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตูลวิทยา
Development of Analytical Reading Ability Using SQ5R Method with Mind Mapping Among Mathayomsuksa 2 Students at Satunwittaya School
ผู้แต่ง
โซเฟีย มะลี, คอไวละฮ์ หมัดเหล็ม และพิมพ์ชนก ฤทธิ์รักษา
Author
Sofia Malee, Khowailah Madlem and Pimchanok Ritraksa

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแผนผังความคิด โดยการวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแผนผังความคิด 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R ร่วมกับแผนผังความคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The objective of this experimental research was to compare the analytical reading ability of Mathayomsuksa 2 students before and after the implementation of the SQ5R learning management with mind mapping. The target group, obtained through purposive sampling, consisted of 35 students from Mathayomsuksa 2/8 at Satunwitthaya School in Satun Province. The research instruments included lesson plans on critical reading using the SQ5R learning management combined with mind mapping, and an analytical reading proficiency test. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. The result showed that the analytical reading ability of Mathayomsuksa 2 students after the intervention was higher than that before the intervention at the .05 level of statistical significance.

คำสำคัญ

การอ่านเชิงวิเคราะห์, การจัดการเรียนรู้แบบ SQ5R, แผนผังความคิด

Keyword

Analytical Reading, SQ5R Learning Management, Mind Mapping
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 449

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,060

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033