...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 209-218
ประเภท: บทความวิจัย
View: 48
Download: 14
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง หน่วยการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Mathematics Learning Activities Using the Concept of Authentic Learning on the Learning Unit of Ratio, Proportion and Percentage for Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
สายใจ ศิริรักษ์, ธนานันต์ กุลไพบุตร, สำราญ กำจัดภัย
Author
Saijai Sirirak, Thananun Kunpaibutr, Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง หน่วยการเรียนรู้ อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที แบบสองกลุ่มที่ไม่อิสระจากกัน (Dependent samples t–test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 76.15/78.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.49, S.D. = 0.53)

Abstract

The purposes of this research were to 1) develop mathematics learning activities using the concept of authentic leaning on the learning unit of Ratio, Proportion and Percentage for Mathayomsuksa 1 students to meet the efficiency criteria of 75/75, 2) compare the students’ learning achievement obtained before and after learning developed through the learning activities, and 3) examine the students' satisfaction of learning through the developed leaning activities. The subjects were 13 Mathayomsuksa 1 students studying in the second semester of 2019 academic year at Ban Thachiang khruea School, Seka District, Bueng Kan Province under Bueng Kan Primary Educational Service Area Office the subjects were selected by cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) learning activity management plans, 2) a learning achievement test, and a satisfaction student questionnaire. The statistics for data analysis were mean, standard deviation, and dependent samples t-test. The findings revealed that: 1. The efficiency of the developed learning activities was equal to 76.15/78.97 which was higher than the set criteria of 75/75. 2. The students’ learning achievement after learning through the developed learning activities was higher than that of before at .01 level of significance. 3. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities was at a high level (\bar{x} = 4.49, S.D. = 0.53).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, การเรียนรู้ตามสภาพจริง

Keyword

Mathematics Learning Activity, Authentic learning
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 32

วันนี้: 313

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,964


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033