...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 83-91
ประเภท: บทความวิจัย
View: 52
Download: 12
Download PDF
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
The Development of Training Packages for Basic Drumming Skills on a Drum Kit for Prathom Suksa 6 Students at Vithidham School Sakon Nakhon Rajabhat University
ผู้แต่ง
สัญพิชา โพธิดอกไม้, สำราญ กำจัดภัย, ธนานันต์ กุลไพบุตร
Author
Sanpisha Potidokmai, Sumran Gumjudpai, Thananun Kunpaibutr

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75     2) ศึกษาผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขั้น โดยการเปรียบเทียบความรู้และทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะ กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน แบบประเมินทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.87/84.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 75/75 2. โดยรวมนักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 80.17 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 71.42 3. โดยรวมนักเรียนมีทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 89.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 4. โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.44, S.D. = 0.33)

Abstract

The purposes of this research were; 1) to develop and investigate efficiency of the training packages for basic drumming skills on a drum kit for Prathom Suksa 6 students at Vithidham school Sakon Nakhon Rajabhat university to meet the criteria of 75/75, 2) to study the experimental results using the developed training packages by comparison the knowledge and drumming skills on a drum kit of students who studying with the training packages with the criteria set at 75 percent of the full score, and 3) to study the satisfaction of students with learning through the training packages. The target group were 21 Prathom Suksa 6 students who were studying in the second semester of 2019 academic year at the Dhamma School of Sakon Nakhon Rajabhat University. The research instruments included 4 packages of the training packages for basic drumming skills on a drum kit, a test for measurement the knowledge about basic drumming skills on a drum kit, a form for assessment the basic drumming skills on a drum kit, and a questionnaire for measurement the satisfaction with learning. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and percentage. From the research we found out that: 1. The developed training packages for basic drumming skills on a drum kit contained their efficiency of 88.87/84.27, which was higher than the set criteria of 75/75. 2. Overall, after studying with the developed training packages, the students had the knowledge about basic drumming skills on a drum kit equal to 80.17 percent, which passed the set criteria at 75 percent of the full score, with the number of 15 qualified students accounting for 71.42 percent. 3. Overall, after studying with the developed training packages, the students had basic drumming skills on a drum kit equal to 89.00 percent, which passed the set criteria at 75 percent of the full score, with the number of 19 qualified students accounting for 90.48 percent. 4. Overall, the students were satisfied with their learning through the training packages for basic drumming skills on a drum kit at a high level (\bar{x} = 4.44, S.D. = 0.33).

คำสำคัญ

ชุดฝึก, ทักษะการตีกลองชุด, กลองชุด

Keyword

Training Packages, Drumming skills on a drum kit, Drum kit
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 339

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,990


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033