...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 53-62
ประเภท: บทความวิจัย
View: 50
Download: 16
Download PDF
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจออนไลน์
Marketing communication strategies on online social media of online businesses
ผู้แต่ง
ธำรง รัตนภรานุเดช
Author
Thamrong Rattanaparnudet

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจออนไลน์ 2) ศึกษาการใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจออนไลน์ และ 3) ศึกษากระบวนการในการประเมินผลการสื่อสารการการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ของธุรกิจออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 6 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ประกอบธุรกิจบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผลการวิจัย 1) กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า การบริโภคข้อมูลจากสื่อของผู้คนได้เปลี่ยนไป มีแนวโน้มการประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์กับธุรกิจมากขึ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 2) เครื่องมือและสื่อในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) ที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง ด้านพนักงาน และด้านการส่งเสริมการขาย 3) กระบวนการในการประเมินผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กระบวนการในการประเมินผลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการบนสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย การเปรียบเทียบยอดขาย ก่อน ระหว่าง และหลัง การส่งเสริมการขาย และการวิจัยผู้บริโภค (Consumer Research)

Abstract

The purpose of this research were to 1) examine the integrated marketing communication (IMC) strategies for online businesses on social media, 2) investigate the use of IMC tools for online businesses on social media, and 3) study the evaluation process of IMC for online businesses on social media. The Samples, obtained through purposive samplimg, consisted of six informants who were expert in IMC for online businesses and entrepreneurs on social media. Data were analyzed using descriptive analysis. The research findings revealed that 1) In terms of IMC strategies on social media, the current information consumption has been shifting a considerable increase in the number of people accessing to online media. With such rapidly growth, most business utilize marketing strategies on social media platform as well as other various online platform, 2) In term of tool and media for IMC on social media, social media marketing communication tools have impacted the purchases of product from online businesses, such as advertising, public relations, direct marketing, staffing, and sale promotion, and 3) In term of evaluation process of IMC on socisl media, a comparison of sale results before, during, and after sale promotion and consumer research was employed to monitor currnt performance.

คำสำคัญ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด, ธุรกิจออนไลน์

Keyword

Marketing communication strategies, Online businesses
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 255

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,906


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033