...
...
เผยแพร่: 30 ธ.ค. 2563
หน้า: 13-23
ประเภท: บทความวิจัย
View: 73
Download: 21
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ รักษ์สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Development of Learning Activities Using Problem-Based Learning (PBL) Integrated with Electronic Books on Health Care Learning Unit, Health Education Subject for Mathayomsuksa 3 Students
ผู้แต่ง
ปิยะฉัตร แสงงาม, สำราญ กำจัดภัย, พจมาน ชำนาญกิจ
Author
Piyachat Saengngam, Sumran Gumjudpai, Potchaman Chamnankit

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ รักษ์สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบความตระหนักในการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ รักษ์สุขภาพ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความตระหนักในการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระกัน (Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยการเรียนรู้ รักษ์สุขภาพ รายวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 84.08/85.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความตระหนักในการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.92, S.D. = 0.10)

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop the learning activities using problem-based learning (PBL) integrated with electronic books on Health Care Learning Unit, Health Education Subject for Mathayomsuksa 3 students to achieve the effectiveness criteria of 80/80, 2) compare the learning achievement before and after the intervention, 3) compare the students’ awareness of health care and disease prevention before and after the intervention, and 4) examine students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities. The samples, obtained through the cluster random sampling, were 49 Mathayomsuksa 3 students of Thatnaraiwittaya School during the second semester of academic year 2019. The research instruments included: 1) electronic books on Health Care Learning Unit, 2) lesson plans, 3) a learning achievement test, 4) an assessment form concerning awareness of health care and disease prevention, and 5) a student satisfaction form. The statistics for data analysis were mean (\bar{x}), standard deviation (S.D.), the E1/E2 efficiency criteria, and Dependent Samples t-test. The findings were as follows: 1. The effectiveness of learning activities using problem-based learning integrated with electronic books on Health Care Learning Unit, Health Education Subject for Mathayomsuksa 3 students was 84.08/85.36 which was higher than the set criteria of 80/80. 2. The student learning achievement after learning through the developed learning activities was higher than that of before the intervention at 0.01 level of significance. 3. The student awareness on health care and disease prevention after the intervention was higher than that of before the intervention at 0.01 level of significance. 4. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities as a whole was at a high level (\bar{x} = 3.92, S.D. = 0.10).

คำสำคัญ

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ความตระหนักในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรค

Keyword

Problem-Based Learning, Electronic Book, Awareness of Health Care and Disease Prevention
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 7

วันนี้: 263

เมื่อวานนี้: 351

จำนวนครั้งการเข้าชม: 220,914


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033