...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 208-216
ประเภท: บทความวิจัย
View: 90
Download: 45
Download PDF
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
Development of Learning Achievement Using Learning Skill Training Set on the Structure and Function of Small Engines for Undergraduate Students of Industrial Education Program in Mechanical Engineering
ผู้แต่ง
ชัยยง ศิริพรมงคลชัย
Author
Chaiyong Siripornmongkolchai

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์เล็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกษะการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.06, S.D. = 0.14) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.50, S.D. = 0.79) รองลงมา เป็นด้านการประเมินผลอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.25, S.D. = 0.75) ด้านสื่อและชุดฝึกทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.16, S.D. = 0.71) และด้านกิจกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.08, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.38, S.D. = 0.13)

Abstract

The objectives of this research were to 1) develop a learning skill training set on the structure and function of small engines for undergraduate students of Industrial Education Program in Mechanical Engineering, 2) compare the students’ learning achievement before and after learning through the developed learning skill training set, and 3) study the students’ satisfaction towards learning through the developed learning skill training set. The sample group consisted of 12 undergraduate students studying in the first semester of the academic year 2023, Industrial Education Program, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Industrial Education, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, obtained through purposive selection. The research tools consisted of a learning skill training set, a form for assessing the suitability of learning skill training set, a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis ware mean, standard deviation, and dependent samples t-test. The research findings indicated that: 1) Overall, the quality of the developed learning skill training set was at a high level (\bar{x} = 4.06, S.D. = 0.14). When classified into each aspect, it was found that the learning content aspect was at the highest level (\bar{x} = 4.50, S.D. = 0.79), followed by the evaluation aspect was at a high level (\bar{x} = 4.25, S.D.= 0.75), the aspect of media and learning skill training set was at a high level (\bar{x} = 4.16, S.D. = 0.71), and learning activity aspect was at a high level (\bar{x} = 4.08, S.D. = 0.51), respectively. 2) The mean of students’ learning achievement after learning through the developed learning skill training set was higher than that before learning at the .05 level of significance. And 3) the overall satisfaction of students towards learning through the developed learning skill training set was at a high level (\bar{x} = 4.38, S.D. = 0.13).

คำสำคัญ

ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้, เครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์, โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์

Keyword

Learning skill training set, Small engines and motorcycle, Engine structure and operation
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 20

วันนี้: 330

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,751

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033