...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 180-189
ประเภท: บทความวิจัย
View: 110
Download: 32
Download PDF
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Active Learning toward English Speaking Skills and Learning Achievement in A Day at School Learning Unit for Prathomsuksa 5 Students
ผู้แต่ง
ณัฐชา ฦาชา และเกษกนก วรรณวัลย์
Author
Natcha Luecha and Ketkanok Wannawan

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School 2) แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 79.71/76.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2. ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง A Day at School มีพัฒนาการทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หน่วยการเรียนรู้เรื่อง A Day at School มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Abstract

The objectives of this research were: 1) to develop lesson plans based on an active learning approach for Prathomsuksa 5 students to reach the efficiency of 75/75 criteria, 2) to examine the development of English-speaking skills of Prathomsuksa 5 students through active learning management, and 3) to compare the learning achievement of Prathomsuksa 5 students in A Day at School Learning Unit, before and after the intervention. The sample consisted of 30 Prathomsuksa 5 students at Bannakhanhakprachanusorn School, Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1, in the first semester of the academic year 2023, selected through cluster random sampling. The research instruments consisted of 1) lesson plans utilizing an active learning approach, 2) an assessment form on English-speaking performance, and 3) a learning achievement test in A Day at School Learning Unit. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and t-test for Dependent Samples. The results of the study were as follows: 1. The lesson plans utilizing an active learning approach in A Day at School Learning Unit for Prathomsuksa 5 students achieved the efficiency (E1/E2) of 79.71/76.89, which was higher than the established criteria of 75/75. 2. The English-speaking skills of Prathomsuksa 5 students significantly improved after the intervention. 3. The learning achievement of Prathomsuksa 5 students after the intervention was higher than that before the intervention at the .05 level of significance.

คำสำคัญ

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Keyword

Active Learning, English-Speaking Skills, Learning Achievement
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 23

วันนี้: 333

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,754

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033