...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 172-179
ประเภท: บทความวิจัย
View: 88
Download: 32
Download PDF
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ที่สอนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ
A Comparison of Mathematics Learning Achievement on Time of Prathomsuksa 3 Students at Songwit Suksa School Between Teaching Using Skill Enhancement Workbook and Conventional Teaching Method
ผู้แต่ง
อรอนงค์ ชัยเพชร และสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
Author
Onanong Chaipet and Siriphat Jessadawirot

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่สอนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ห้องเรียน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จำนวน 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง สอนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุม สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา สำหรับกลุ่มทดลอง 8 แผน และกลุ่มควบคุม 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน (Independent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.92/81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนที่ได้รับสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.66 และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.54

Abstract

The objectives of this research were 1) to create mathematics skill enhancement workbook on Time for Prathomsuksa 3 students of Songwit Suksa school to meet the efficiency according to the criteria of 80/80, 2) to compare the mathematics learning achievement of students between teaching using skill enhancement workbook and conventional teaching method, and 3) to examine students’ satisfaction towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks on Time. The sample consisted of Prathomsuksa 3 students, the 1st semester of the academic year 2023, 2 classrooms from Songwit Suksa School Bangkok. They were selected by cluster random sampling. There were 25 students of Prathomsuksa 3/2 class in the experimental group taught by a mathematics skill enhancement workbooks on Time, and there were 25 students of Prathomsuksa 3/1 class in the control group taught by conventional teaching method. The research instruments comprised 1) 8 mathematics skill enhancement workbooks on Time; 2) mathematics learning plans on Time, 8 plans for the experimental group and 8 plans for the control group; 3) a mathematics achievement test on the topic of Time, 30 items;  and 4) a form of student satisfaction towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks on Time, 20 items. The research findings were as follow: 1) The efficiency of the mathematics skill enhancement workbooks on Time for Prathomsuksa 3 students was 80.92/81.33, which met the efficiency criterion of 80/80; 2) afer the intervention, mathematics learning achievement of the experimental group was higher than that of the control group  at the .05 level of significance; and 3) overall satisfaction of Prathomsuksa 3 students towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks on Time was at the highest level (\bar{x} = 4.66, S.D. = 0.54).

คำสำคัญ

หนังสือแบบฝึกเสริมทักษะ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คณิตศาสตร์

Keyword

Skill enhancement workbook, Learning achievement, Mathematics
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 24

วันนี้: 334

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,755

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033