...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 149-157
ประเภท: บทความวิจัย
View: 57
Download: 39
Download PDF
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ด้วยการจัดการเรียนรู้ Storyline ร่วมกับเกมการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
Development of Reading Comprehension Ability Using Storyline Learning Management Combined with Instructional Games for Prathomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
สใบทิพย์ เกษแก้ว, นาฏยาพร บุญเรือง และธัญญาวดี ปินะกาโน
Author
Sabaithip Ketkaew, Nattayabhon Boonruang and Thanyawadee Pinakano

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้ Storyline ร่วมกับเกมการสอน และ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ Storyline ร่วมกับเกมการสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเดื่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ และแบบทดสอบวัดความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ด้วย Storyline ร่วมกับเกมการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 97.22/83.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.71 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ E.I. ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 2. ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ Storyline ร่วมกับเกมการสอน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยที่ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.50 คะแนน และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และมีคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (GS) เท่ากับร้อยละ 50.00 ซึ่งอยู่ในระดับกลาง

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop the reading comprehension learning plans using Storyline learning management combined with instructional games for Prathomsuksa 1 students, and 2) to compare students’ reading comprehension ability before and after learning through the Storyline learning management combined with instructional games. The target group consisted of eight Prathomsuksa 1 students at Ban Duea School, the second semester of the academic year 2021, selected through purposive sampling. The research tools included the reading comprehension learning plans, and a reading comprehension ability test. The statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The findings were as follows: 1. The efficiency of the developed learning plans was 97.22/83.75 which was higher than the set criteria of 80/80, and the effectiveness index of the developed learning plans was 0.71 which met the defined criteria at 50 percent or above. 2. The mean of students’ reading comprehension ability after learning through the developed learning plans was higher than before learning, with pre-learning and post-learning averages were 8.50 and 14.25 points respectively, out of a full score of 20 points. The relative development score (GS) was equal to 50.00 percent, which was at the moderate level.

คำสำคัญ

การอ่านจับใจความ, Storyline, เกมการสอน

Keyword

Reading comprehension, Storyline, Instructional game
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 288

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,709

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033