...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 96-106
ประเภท: บทความวิจัย
View: 73
Download: 46
Download PDF
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ กับการสอนแบบปกติ
A Comparison of Mathematics Learning Achievement on Multiplication of Prathomsuksa 3 students at Anurajaprasit School Between Teaching Using Skill Enhancement Workbook and Conventional Teaching Method
ผู้แต่ง
เกศรา นาลอย และสิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์
Author
Kedsara Naloy and Siripat Jetsadawiroj

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำแนกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวน 30 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 30 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ จำนวน 8 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 8 แผน 3) แผนการจัด การเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบปกติ 8 แผน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มอิสระกัน (Independent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 80.83/80.33 ซึ่งผ่านเกณฑที่กำหนดไว้ที่ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การคูณ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43

Abstract

The purposes of this research were 1) to create mathematics skill enhancement workbooks on Multiplication for Prathomsuksa 3 students to meet the efficiency according to the criteria of 80/80, 2) to compare the mathematics learning achievement on Multiplication between the students learning through the mathematics skill enhancement workbooks and the students learning through conventional teaching method, and 3) to examine students’ satisfaction towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks. The sample consisted of 60 Prathomsuksa 3 students at Anurajprasit School in the first semester of the academic year 2023, obtained by cluster random sampling, comprised two groups, with one assigned as the experimental group (n=30) and the other as the control group (n=30). The research tools included 1) 8 mathematics skill enhancement workbooks on Multiplication, 2) 8 lesson plans for teaching using mathematics skill enhancement workbooks, 3) 8 lesson plans for conventional teaching method, 4) a mathematics learning achievement test on Multiplication, which was a multiple choice type with 4 options, 20 items, and 5) a form of student satisfaction towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks. Statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation, and independent samples t-test. The findings were as follows: 1. The efficiency of the created mathematics skill enhancement workbooks on Multiplication for Prathomsuksa 3 students was 80.83/80.33 which met the set criteria of 80/80. 2. The students who received the instruction using the mathematics skill enhancement workbooks showed mathematics learning achievement higher than the conventional teaching method at the .05 level of significance. 3. The students’ satisfaction towards learning through the mathematics skill enhancement workbooks was at the highest level (\bar{x} = 4.76, S.D. = 0.43).

คำสำคัญ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, แบบฝึกเสริมทักษะ, การคูณ

Keyword

Comparison of learning achievement, Skill enhancement workbook, Multiplication
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 299

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,720

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033