...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 74-86
ประเภท: บทความวิจัย
View: 103
Download: 41
Download PDF
ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
The Effect of Inquiry-Based Learning Combined with Model-Based Learning on Learning Achievement and Scientific Explanation Ability of Prathomsuksa 6 Students in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1
ผู้แต่ง
รัชดาภา อ่อนเงิน และประยูร บุญใช้
Author
Ratchadapa Onngern and Prayoon Boonchai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐานกับเกณฑ์ที่กำหนด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 21 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระกัน และแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.04) 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐาน สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 3.98, S.D. = 0.09)

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop and find the quality of lesson plans  based on inquiry-based learning combined with model-based learning, 2) to compare learning achievement of students before and after the learning management, 3) to compare the scientific explanation ability of students who received inquiry-based learning combined with model-based learning with the specified criteria, and 4) to study the students’ satisfaction towards the instruction using inquiry-based learning combined with model-based learning. The sample was 21 Prathomsuksa 6 students of the academic year 2023 at Watklangklongsabua School in Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1. The research instruments were lesson plans  based on inquiry-based learning combined with model-based learning, an achievement test, a scientific explanation test, and a form of questionnaire on satisfaction with inquiry-based learning combined with model-based learning. The statistics for data analysis ware mean, standard deviation, dependent samples t-test, and one sample t-test. The research findings indicated that: 1) quality of the developed learning management plans was at the highest level (\bar{x} = 4.62, S.D. = 0.04); 2) students’ learning achievement after the intervention was higher than that before the intervention at the .05 level of significance; 3) the scientific explanation ability of students learning through inquiry-based learning combined with model-based learning was higher than the specified criteria at .05 level of significance; and 4) the overall satisfaction of students towards the instruction using inquiry-based learning combined with model-based learning was at a high level (\bar{x} = 3.98, S.D. = 0.09).

คำสำคัญ

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, การเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์

Keyword

Inquiry based learning, Model based learning, Learning achievement, Scientific explanations ability
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 303

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,724

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033