...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 63-73
ประเภท: บทความวิจัย
View: 70
Download: 26
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of English Learning Activities on the Topic of English for Daily Life Based on Activity-Based Learning for Prathomsuksa 4 students
ผู้แต่ง
นริศรา ศิริวงศ์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และสำราญ กำจัดภัย
Author
Narissara Siriwong, Vijittra Vonganusith and Sumran Gumjudpai

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยางงอย อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t–test) ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.57/80.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ คือ 75/75 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง English for Daily Life อยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.55, S.D. = 0.51)

Abstract

The purposess of this research were to: 1) develop English learning activities on the topic of English for Daily Life based on activity-based learning for Prathomsuksa 4 students to meet the efficiency criteria of 75/75 2) compare students’ English learning achievement before and after learning through the developed learning activities, and 3) examine students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities. The sample, obtained through cluster random sampling. consisted of 14 Prathomsuksa 4 students who enrolled in the second semester of the academic year 2022 at Ban Yangngoi School, Srisongkham District, Nakhon Phanom Province. The research tools included 1) five lesson plans, 2) an english achievement test, and 3) a form of students’ satisfaction questionnaire. The statistical methods used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. The findings were as follows: 1. The English learning activities on the topic of English for Daily Life based on activity-based learning for Prathomsuksa 4 students met the efficiency criteria of 84.57/80.89, which was higher than the defined criteria of 75/75. 2. The students' English learning achievement after learning through the English learning activities was higher than that before the intervention at a statistical significance of .01 level of significance. 3. The students’ satisfaction toward learning through the developed learning activities was at the highest level (\bar{x} = 4.55, S.D. = 0.51).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

Keyword

English Learning Activities, Activity-Based Learning
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 16

วันนี้: 304

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,725

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033