...
...
เผยแพร่: 29 เม.ย. 2567
หน้า: 1-11
ประเภท: บทความวิจัย
View: 177
Download: 85
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Development of Learning Activities for Chinese for Communication Subject to Improve Listening and Speaking Skills Using Blended Learning Management with Communicative Language Teaching for Mathayomsuksa 4 Students
ผู้แต่ง
ธัญญาภรณ์ พยอม, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และจุรี พชรนันท์ กัว
Author
Tunyaporn Payorm, Vijittra Vonganusith and Juree Pacharanan Guo

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปลาปากวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบการฟังและการพูดภาษาจีน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีชนิดกลุ่มไม่เป็นอิสระกัน (Dependent Samples t–test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.85/83.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 75/75 2. ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.51, S.D. = 0.50)

Abstract

The purposes of this research were 1) to develop learning activities for Chinese for Communication subject to improve listening and speaking skills for Mathayomsuksa 4 students using blended learning with communicative language teaching to meet the efficiency criteria of 75/75, 2) to compare the students’ listening and speaking skills before and after the intervention, and 3) to examine the students’ satisfaction toward the developed learning activities. The sample, obtained through cluster random sampling, consisted of 30 Mathayomsuksa 4 students at Plapakwittaya School under Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom in the second semester of the academic year 2022. The research tools included lesson plans, an achievement test in Chinese listening and speaking, and a student satisfaction evaluation form. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and Dependent Samples t-test. The findings were as follows: 1. The efficiency of learning activities for Chinese for Communication subject to improve listening and speaking skills using blended learning management with communicative language teaching for Mathayomsuksa 4 students met the efficiency of 90.85/83.89, which was higher than the established criteria of 75/75. 2. The students’ Chinese listening and speaking skills were higher than those before the intervention at the .01 level of significance. 3. The students' satisfaction with the developed learning activities was overall at the highest level (\bar{x} = 4.51, S.D. = 0.50).

คำสำคัญ

ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน, การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน, การสอนภาษาเพื่อสื่อสาร

Keyword

Chinese Listening and Speaking Skills, Blended Learning Management, Communicative Language Teaching
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 0

เมื่อวานนี้: 383

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,804

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033