...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 130-148
ประเภท: บทความวิจัย
View: 162
Download: 39
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Learning Activities of Thai Language on the Topic of Rachathiraj on Saming Phra Rama Asa Based on CIPPA Model for Mathayomsuksa 1 Students
ผู้แต่ง
เปรมฤดี ม่อมพะเนาว์, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ และพจมาน ชำนาญกิจ
Author
Premruedee Mompanao, Vijittra Vonganusith and Potchaman Chamnankit

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ตรวจสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาไทย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 5) ศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้รูปแบบการสอนซิปปา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาไทย และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มสัมพันธ์กัน (Dependent samples t-test) และดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามอาสา โดยใช้รูปแบบการสอน ซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 74.12/75.13 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 2) ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเท่ากับร้อยละ 55 ซึ่งผ่านเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงภาษาไทยของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.09, S.D. = 0.87).

Abstract

The purposes of this research were to: 1) develop Thai language learning activities on the topic of Rachathiraj on Saming Phra Rama Asa based on CIPPA instructional model for Mathayomsuksa 1 students to achieve the required efficiency criteria of 80/80, 2) validate the effectiveness of the developed learning activities to achieve the effectiveness index criteria of 50 percent or more, 3) compare students’ learning achievement before and after the intervention, 4) compare students’ analytical thinking ability before and after the intervention, and 5) examine students’ satisfaction toward the developed learning activities. The sample was 26 Mathayomsuksa 1 students enrolled in the second semester of 2022 academic year at Suksaprachasamakkee School under Sakon Nakhon Secondary Educational Service Area Office, selected through cluster random sampling. The research instruments included: 1) lesson plans using CIPPA model, 2) a learning achievement test, 3) an analytical thinking ability test, and 4) a set of questionnaires on students’ satisfaction toward the developed learning activities. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, dependent samples t-test, and effectiveness index. The findings were as follows: 1) The efficiency of the developed learning activities reached 74.12/75.13, which was lower than the set criteria of 80/80. 2) The effectiveness of the developed learning activities was 55 percent, which achieved the effectiveness index criteria of 50 percent or more. 3) The students’ learning achievement after the intervention was higher than that before the intervention at the .01 level of significance. 4) The students’ analytical thinking ability after the intervention was higher than that before the intervention at the .01 level of significance. 5) The students’ satisfaction toward the developed learning activities was overall at a high level (\bar{x} = 4.09, S.D. = 0.87).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย, รูปแบบการสอนซิปปา, การคิดวิเคราะห์

Keyword

Thai language learning activities, CIPPA model, Analytical thinking
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 470

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,081

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033