...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 110-117
ประเภท: บทความวิจัย
View: 90
Download: 45
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ในรายวิชาศาสนศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Development of Learning Activities Based on the Jigsaw Technique on Important Buddhist Days and Ceremonies in a Religious Studies Course for Undergraduate third-year Students at Sakon Nakhon Rajabhat University
ผู้แต่ง
ศตวรรษ มะละแซม
Author
Satawat Malasam

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ในรายวิชาศาสนศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม   การเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระต่อกัน (Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.52/78.64 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (\bar{x} = 4.75, S.D. = 0.48)

Abstract

The objectives of this research were 1) to develop learning activities based on the jigsaw technique on Buddhist important days and ceremonies in a religious studies course for undergraduate third-year students at Sakon Nakhon Rajabhat University to meet the efficiency of 70/70, 2) to compare the students’ learning achievement before and after the intervention, and 3) to examine the students’ satisfaction with the developed learning activities. The sample consisted of 33 undergraduate third-year students at Sakon Nakhon Rajabhat University who enrolled in a religious studies course in the second semester of the academic year 2020. The research instruments were 1) three lesson plans, 2) a learning achievement test, and 3) a satisfaction questionnaire. The statistics included mean, standard deviation, and dependent samples t-test. The research results revealed that: 1) The efficiency index of the developed learning activities based on the Jigsaw technique on Buddhist important days and ceremonies reached 71.52/78.64, which was higher than the set criteria of 70/70. 2) The students’ learning achievement after the intervention was higher than that before at the .01 level of significance. 3) The satisfaction of students with the developed learning activities was overall at the highest level (\bar{x} = 4.75, S.D. = 0.48).

คำสำคัญ

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, เทคนิคจิ๊กซอว์

Keyword

Buddhist important days and ceremonies, Learning achievement, Jigsaw technique
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 472

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,083

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033