...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 100-109
ประเภท: บทความวิจัย
View: 157
Download: 88
Download PDF
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
Developing Literature Learning Achievement on Erawan Dubbing of Matthayom Suksa 3 Students at Satree Phuket School Using the MACRO Model-Based Learning Management
ผู้แต่ง
นิลุบล เกตุแก้ว, ขนิษฐา ยอดดี และวรรณี ปาตังกะโร
Author
Nilubon Katkaew, Khanittha Yoddee and Wannee Patangkaro

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดี เรื่อง บทพากย์เอราวัณ โดยใช้การจัดการเรียนตามรูปแบบ MACRO model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO model และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วรรณคดี ตามรูปแบบ MACRO model กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 42 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเป็นระบบช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจ สนุกสนาน และกระตือรือร้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO

Abstract

The objectives of this study were 1) to design and create literature learning management plans on Erawan Dubbing using the MACRO model-based learning management, 2) to compare students’ learning achievement before and after the learning management, and 3) to examine students’ satisfaction toward the MACRO model-based learning management. The sample was 42 Muttayom Suksa 3 students at Satree Phuket School, obtained by purposive selection. The research instruments consisted of 12 learning management plans, a learning achievement test, and a satisfaction questionnaire. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test. The research results showed that the systematically designed learning management plans allowed the learning management of teacher follow a sequence of steps. Students learned with understanding, happiness and enthusiasm. As a result, students’ learning achievement after the MACRO model-based learning management was higher than that before at the .01 level of significance and the students were satisfied with their studies.

คำสำคัญ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, บทพากย์เอราวัณ, การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ MACRO model

Keyword

Learning achievement, Erawan Dubbing, MACRO model-based learning management
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 13

วันนี้: 474

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,085

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033