...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 74-82
ประเภท: บทความวิจัย
View: 124
Download: 48
Download PDF
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Integrated Scientific Process Skills and Critical Thinking Using 7Es Inquiry Learning Management together with Mind Mapping for Mathayom Suksa 1 Students
ผู้แต่ง
พิมลรัตน์ ประเสริฐ และสมทรง สิทธิ
Author
Pimolrat Prasert and Somsong Sitti

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด ให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด และ 2) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนให้มีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านละว้า สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 18 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเท่ากับ 24.17 คิดเป็นร้อยละ 80.57 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเท่ากับ 24.06 คิดเป็นร้อยละ 80.20 และมีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้

Abstract

This research aimed to: 1) develop the integrated scientific process skills of Mathayom Suksa 1 students using 7Es inquriry learning management together with mind mapping to achieve an average score of 70 percent of the full score, and 70 percent of all students to pass the criterion earlier stated and 2) develop the students’ critical thinking to achieve an average score of 70 percent of the full score, and 70% of all students to pass the criterion earlier stated. The target group consisted of 18 Mathayom Suksa 1 students at Ban Lawa School under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 in the second semester of the 2022 academic year, obtained through purposive sampling. The research instruments included: 1) 6 learning management plans, entitled Living Creature Unit using 7Es inquriry learning management together with mind mapping for 12 hours, 2) an integrated scientific process skills test with 30 items, and 3) an critical thinking test with 30 items. The statistics for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. The research findings exposed that: 1. The students had integrated scientiifc process skills at the mean score of 24.17, accounted for 80.57 percent and there were 14 students could pass the criterion, accounted for 77.78 percent, which were higher than the pre-set criterion of 70 percent. 2. The students had critical thinking ability at the mean score of 24.00, accounted for 80.20 percent and there were 14 students could pass the criterion, accounted for 77.78 percent, which were higher than the pre-set criterion of 70 percent.

คำสำคัญ

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ, การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, แผนที่ความคิด, การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น

Keyword

Integrated scietinfic process skills, Critical thinking, 7Es inquriry learning management, Mind mapping
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 446

เมื่อวานนี้: 547

จำนวนครั้งการเข้าชม: 705,057

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033