...
...
เผยแพร่: 31 ส.ค. 2566
หน้า: 32-44
ประเภท: บทความวิจัย
View: 397
Download: 198
Download PDF
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตามแนวคิด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
Development of Mathematics Learning Activities on Rectangle Based on Problem-Based Learning to Improve Mathematics Skills and Process for Prathomsuksa 4 Students
ผู้แต่ง
ขวัญชนก สุคำภา, สำราญ กำจัดภัย และปุณฑริกา น้อยนนท์
Author
Khwanchanok Sukhampa, Sumran Gumjudpai and Puntarika Noinon

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ และเปรียบเทียบหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบแผนการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบ One group pretest-postest design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 Dependent samples t-test และ One sample t-test ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.96/80.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 75/75 2. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก (\bar{x} = 4.41, S.D. = 0.87)

Abstract

The purposes of this research were: 1) to develop the mathematics learning activities on Rectangular based on problem-based learning to improve mathematics skills and processes for Prathomsuksa 4 students to achieve the required efficiency criteria of 75/75, 2) to compare students’ mathematics skills and processes before and after the intervention and to compare students’ mathematics skills and processes after the intervention with 70 percent criterion, 3) to compare students’ learning achievement before and after the intervention and to compare students’ learning achievement after the intervention with 70 percent criterion, and 4) to examine students’ satisfaction toward the developed learning activities. The sample consisted of 19 Prathomsuksa 4 students at Nongkhaprachauthit School in the academic year 2022, obtained through cluster random sampling. The research instruments were 1) lesson plans, 2) a mathematics skills and processes test, 3) a learning achievement test, and 4) a satisfaction questionnaire. A one group pretest- posttest design was used for this study. The statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, dependent samples t-test, and one sample t-test. The findings were as follows: 1. The efficiency of the developed mathematics learning activities reached 83.96/80.66, which was higher than the required criteria of 75/75. 2. The students’ mathematics skills and processes after the intervention was higher than higher that before the intervention at the .01 level of significance and equal to the set criteria of 75 percent. 3. The students’ mathematics learning achievement after the intervention was higher than that before the intervention and higher than the set criteria of 75 percent at the .01 level of significance. 4. The students’ satisfaction toward learning through the developed mathematics learning activities was at the highest level (\bar{x} = 4.41, S.D. = 0.87).

คำสำคัญ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

Keyword

Mathematics learning activities, Problem-based leaning, Mathematics skills and processes
ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 17

วันนี้: 322

เมื่อวานนี้: 779

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,743

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033