...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (2560) พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
...
ปีที่ 9 ฉบับที่ 25 (2560) พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

Published: 31 สิงหาคม 2560

รายการบทความ

ปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านภาษา ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
(Development of a Learning Activities Package to Improve the Preparedness of Early Childhoods Based on Brain Based Learning)

ภัทรนันต์ บุญมาก, พจมาน ชำนาญกิจ, สำราญ กำจัดภัย
(Pattaranan Boonmark, Potchaman Channankit, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยตามแนวคิดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับการใช้สื่อจริง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of a Thai Language Instructional Activity Package based on the Cooperative Learning Approach with the Use of Authentic Materials to Enhance Eighth-Grade Students’ Analytical Reading Ability)

ประภาพร จิตกาวิน, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์
(Prapaporn Jitkawin, Sumran Gumjadpai, Usa Prabhong)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of Instructional Activities to Enhance the Ability to Create Worksheets Using Microsoft Office PowerPoint 2007 for Prathomsuksa 6 Students)

สมบูรณ์ จงวัฒน์, อุษา ปราบหงษ์
(Somboon Jungwat, Usa Prabhong)

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะตามการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
(Development of Art Activities Packages Based on Experiential Learning for Creative Thinking Enhancement of Kindergarten Level 1 Students)

สุธิดา ฮวดศรี, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Sudthida Hurdsri, Usa Prabhong, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
(Standardized ICT Curriculum Development for Teaching Profession Students)

วชิระ ดวงใจดี, สุเทพ อ่วมเจริญ
(Wachira Duangjaidee, Sutep Uamcharoen)

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับผังกราฟิก เรื่องระบบนิเวศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(Development of Analytical Thinking by Using Inquiry Cycle (5Es) and Graphic Organizer on the Topic of Ecosystem for Mathayomsuksa 3 in the Learning Area of Science)

กนกพร อุทัยวัฒน์, อนันต์ ปานศุภวัชร, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Kanokporn Uthaiwat, Anun Pansuppawat, Thardthong Pansuppawat)

การศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1
(The Study of Collaborative Learning and Teaching Methodology in Enhancing First Year Educational Students’ Analytical Thinking Skills)

อิชยา จีนะกาญจน์, ลดาวัลย์ มะลิไทย, วิภาวรรณ ใหญ่สมบูรณ์
(Itchaya Jeenakarn, Ladawan Malithai, Wipawan Yaisomboon)

การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมการใช้วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นภาระงาน
(A Study of the Satisfaction of English Teachers in the Use of the Task-Based Language Teaching Method)

ปวีณัย บุญปก
(Paweenai Boonpok)

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมาน
(Synthesizing Research Studies of Scientific Instruction Management Affecting Scientific Process Skills or Scientific Attitudes of Mathayomh Suksa Using Meta-analysis)

วราภรณ์ พันธุ์แก้ว, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์
(Waraporn Phaunkaew, Sumran Gumjudpai, Usa Prabhong)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TAI, STAD เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of the Mathematics Instructional Activities Based on Constructivist and Cooperative Learning of TAI, STAD Entitled “One Variable Linear Equation” for Mathayom Suksa 1 Students)

รัตนา วงศ์ล่าม, อุษา ปราบหงษ์, สำราญ กำจัดภัย
(Ratana Wonglam, Usa Prabhong, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง การเจริญเติบโตและ ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of Collaborative Learning Activities Entitled ‘Growth and Human Body Systems’ in the Science Learning Substance Group for Sixth Graders)

พัฑฒิดา ศรีลาดเลา, กาญจนา วงษ์สวัสดิ์
(Patthida Sriladlao, Kanjana Vongsawat)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังกราฟิก หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Enhancement of Science Process Skills through Inquiry Cycles (5Es) with Graphic Organizer on Topic of Ecology in Unit three, Learning Area of Science for Pratomsuksa Six Students)

ปัณณวัฒน์ อินทร์เจริญ, ถาดทอง ปานศุภวัชร, ภัทรลภา ฐานวิเศษ
(Pannawat Incharoen, Thardthong Pansuppawat, Phatlapha THanwised)

ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อกำลังคนด้านสารสนเทศสถิติ
(Demand of Establishments for Manpower in Statistical Information)

สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, สุวิวรรธน์ วิชกูล, ชัยณรงค์ เพียรภายลุน, ชนัญกาญจน์ แสงประสาน, สมบูรณ์ ชาวชายโขง
(Somchit Ratanaudomchok, Suwiwat Witchakool, Chainarong Pianpailoon, Chanankarn Saengprasan, Somboon Chaochaikong)

การพัฒนาหนังสือนิทานภาพประกอบเพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
(Development of Illustrated Story Books to Promote English Vocabulary Ability of Early Childhood Students)

เมธาวี ทองคำ, วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Metavee Tongkham, Vijitra Vonganusit)

การพัฒนาชุดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบแบ่งปันความสำเร็จร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระเพิ่มเติม วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่องยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(Development of Instructional Packages Using Student Teams Achievement Division and an Electronic Book of Additional Substance of Biological Learning Unit Entitled “Gene and Chromosome for Mathayom Suksa 6”)

รวงทอง เปลี่ยนเอก, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์
(Ruangthong Plianaek, Sumran Gumjudpai, Usa Prabhong)

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการเสริมศักยภาพการเรียนผสานเทคนิค การใช้คำถามแบบกระตุ้นให้คิดและแผนผังความคิด
(The Development of Creative Writing Ability for Primary 6 Students by Scaffolding with Motivate Thinking Question and Mind Mapping Methods)

จักรพันธ์ สีหานาถ, รินรดี ปาปะใน
(Jugkapun Seehanat, Rinradee Papanai)

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(Developing Instructional Materials Entitled ‘Toys’ in the Science Learning Substance Group for Second Grade Students)

รัชฎาภรณ์ โพธิ์สว่าง, พจมาน ชำนาญกิจ, ประยูร บุญใช้
(Rachadaphon Phosawang, Potchaman Chamnankit, Prayoon Boonchai)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับผังกราฟิก ในรายวิชาหน้าที่พลเมือง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of the Activity of Analytical Thinking Based on Constructivist Theory with Graphic Organizer in Cityzenship Subject for Secondary 1 Students)

สุวรรณา โฉมจุ้ย, อุษา ปราบหงษ์
(Suwanna Chomjui, Usa Prabhong)

การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับ แนวคิดพหุสัมผัส เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
(Development of Learning Activities Using Brain Base and Multisensory Approach to Enhance Preschoolers Basic Mathematics Skills)

วิลัยพร วรรณวิจิตร, พจมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์
(Wilaiporn Wannawijit, Potjaman Chamnankit, Usa Prabhong)

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีปัญหาด้านการอ่าน
(Developing Drill Packages of Spelling and Reading Skills in Thai Language Learning Substance Group for Mathayom Suksa 1 Students)

จารุวรรณ คงเพชร, พจมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์
(Jaruwan kongphach, Potchaman Chamnankit, Usa Prabhong)

การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบการแบ่งปันความสำเร็จ (STAD) แบบช่วยกันคิดช่วยกันเรียน (TAI) และแบบเรียนรู้ร่วมกัน (LT) วิชาชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(Development of Learning Activities Packages Based on Cooperative Learning: Student Teams Achievement Division (STAD), Team-Assisted Individualization (TAI) and Learning Together (LT) in the Biology Subject Unit “Balance of Life” for Mathayomsuksa 4)

กมลวรรณ วิพรรณะ, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Kamonwan Wiphanna, Usa Prabhong, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Additional Curriculum of Miniature Garden Arrangement in Containers of Learning Substance Group of Career and Technology for Mathayom Suksa 3)

ชนิตพร ทัศคร, พจมาน ชำนาญกิจ
(Chanitporn Thassakhon, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดอภิปัญญา โยนิโสมนสิการและชุมชนการเรียนรู้แบบร่วมงาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
(Development of the Instructional Activity Packages Using the Concepts of Metacognition, Yonisomanasikara and Collaborative Learning Community to Enchance Analytical Thinking Ability of the Undergraduate Students in Education, Ubonratchathani Rajabhat U)

ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์
(Bhumbhong Jomhongbhibhat)

พื้นฐานการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
(Basic Mathematical Proofs)

รองศาสตราจารย์กอบกุล สังขะมัลลิก
(Associate Professor Gobgul Sangkamallig)

กระบวนการพิจารณาบทความ, หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเขียนต้นฉบับ แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 11

วันนี้: 0

เมื่อวานนี้: 379

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,800

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033