...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 (2562) มกราคม - เมษายน 2562
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 30 (2562) มกราคม - เมษายน 2562

Published: 11 พฤษภาคม 2562

รายการบทความ

หน้าปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานในระดับประถมศึกษา
(A Synthesis of Research That Applies on Problem based Activitise at Learning in Elementary level)

ประยูร บุญใช้, ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร, ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย, เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์
(Prayoon Boonchai, Nattapong Chuapetch, Thachinee Sivasilpchai and Benchanasivarat Krithip)

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Grade 5 Students’ Mathematic Problem–Solving Ability and Learning Achivevment Using Problem-based Learning Management )

ศศิวิมล ศรีวงษ์, ดุจเดือน ไชยพิชิต
(Sasiwimon Sriwong, Dujduan Chaipichit)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงกับการได้ยิน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(Development of Science Process Skills and Learning Achievement on the topic of Sound and Hearing by using Cooperative Learning STAD Technique Integrated with Concept Mapping for Prathomsuksa 5 Students)

ศิริรักษ์ แก้วหานาม, อนันต์ ปานศุภวัชร, อรุณรัตน์ คำแหงพล
(Sirirak Kaewhanam, Anun Pansuppawat and Arunrat Khamhaengpol)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับแผนผังความคิด
(The Development of Science Process Skills and Learning Achievement Of Mathayomsuksa 4 Students on the topic of “Genetic Transformation” Using Cooperative learning : Student Teams Achievement Division (STAD) Integrated with Mind Mapping)

เพ็ญนิภา แววศรี, อนันต์ ปานศุภวัชร, กุลวดี สุวรรณไตรย์
(Pennipa Waewsri, Anun Pansuppawat and Kulwadee Suwannatrai)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Learning Activities on the Thai Language Course Based on the Constructionism Theory in the Learning Unit Entitled ‘Pra Apaimani’ for Mathayom Suksa 3)

วารุณี ธงไพร, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Warunee Thongprai, Usa Prabhong and Potchaman Chumnankit)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ ในแบบทดสอบรูปแบบผสมโดยวิธี LRT วิธี LOR Z และ วิธี HGLM
(A Comparison of Differential Item Functioning for Mixed-Format Tests Using LRT, LOR Z and HGLM Methods)

เสาวลักษณ์ บุญจันทร์, ไพรัตน์ วงษ์นาม, อาวีพร ปานทอง
(Saowaluk Boonjun, Pairatana Wongnam and Aweeporn Panthong)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้รูปแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The Development of Physics Learning Activities Entitled “Linear Motion” By Using Inquiry cycle (5Es) and Polya’s Instructional Model for Mathayom Suksa 4)

กนกพิชญ์ ฤทธิร่วม, ธนานันต์ กุลไพบุตร, สำราญ กำจัดภัย
(Kanokphit Rittiraum, Thananan Kunpaibutr and Sumran Gumjudpai)

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Effect of Inquiry Cycle (5Es) and Graphic Organizer on Rocks and Crustal Deformation Topics for Prathomsuksa 6 Students)

เยาวพา สีธรรม, อนันต์ ปานศุภวัชร, กุลวดี สุวรรณไตรย์
(Yaowapha Seetham, Anun Pansuppawat and Kulwadee Suwannatrai)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์ เรื่อง แรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Science Process Skills by Using STEM Education with the Concept Mapping on the Topic of Force and Pressure for Prathomsuksa Five Students)

รสสุคนธ์ อินทฤากูร สวัสดิ์วงศ์ชัย, ถาดทอง ปานศุภวัชร, นิติธาร ชูทรัพย์
(Rosesukon Inthaluekul Sasatwongchai, Thardthong Pansuppawat and Nititan Choosup)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าสถิต โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Science Process Skills on the topic of Electrostatics by using 7Es Learning Cycle with Concept Mapping of Mathayomsuksa 5 Students)

กิตติศักดิ์ ชาไมล์, อนันต์ ปานศุภวัชร, หรรษกร วรรธนะสาร
(Kittisak Chamai, Anun Pansuppawat and Hassakorn Wattanasarn)

การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษาร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง การแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of Mathematics Handbook Using STEM Education and Problem Based Learning to Affect Mathayom Suksa 1 Student’ Self-discipline, Problem Solving, and Learning Achievement)

วชรกมล พนิตอนงกริต, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Wacharakamon Phanitanongkrit, Marasri Klangprapan and Somkiat Palajit)

การศึกษาความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(A Study of Anxiety in English Speaking of the Second Year Students in Faculty of Education, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage)

วราภรณ์ วราธิพร, สายัณห์ วงศ์สุรินทร์, อรนุช สมประสิทธิ์, ภัทรพรรณ พรหมคช, พูนพชร ทัศนะ
(Varaporn Varatiporn, Sayan Wongsurin, Oranuch Somprasit, Pattarapan Promkhot, Phoonphachara Thatsana)

Pre-service Teachers’ Perceived Information and Communication Technology Skills and Use in Teaching and Learning at a Rajabhat University in Northeastern Thailand

Brendan McKell, Satha Phongsatha

The Use of Instagram to Improve Paragraph Writing of Vocational Certificate Students

Suphangjit Mongphet, Laura Brahmakasikara

แนวทางการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
(Guidelines of the English Kids Camp for Small Rural Primary School)

นิชตา ธนชิตดิษยา, พรพิสุทธิ์ ดวงเงิน
(Nichata Thanachitditsaya, Pornpisut Duangngern)

คำแนะนำการตีพิมพ์


แบบฟอร์ขอส่งตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 15

วันนี้: 256

เมื่อวานนี้: 1,137

จำนวนครั้งการเข้าชม: 90,137


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033