...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (2562) กันยายน - ธันวาคม 2562
...
ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 (2562) กันยายน - ธันวาคม 2562

Published: 30 ธันวาคม 2562

รายการบทความ

ปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


ผลการใช้วิธีสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(Effects of Using Task-based Language Teaching in the course of Innovation and Educational Information Technology for Student Teachers English Program)

ศัสยมน สังเว, ภัทรพรรณ พรหมคช, พูนพชร ทัศนะ
(Satsayamon Sangway, Pattarapan Promkhot, Phoonphachara Thatsana)

คำที่สะท้อนลักษณะความยากจนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งไทย: ตัวอย่างและข้อสังเกตบางประการ
(Words Reflecting the Aspects of Poverty in Thai Folk Song: Certain Examples and Observation from the Research Study)

ฤทัย สำเนียงเสนาะ
(Ruetai Sumniengsanoh)

การพัฒนาหลักสูตร “ฟ้อนออนซอนงามงอนไอ่คำ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(Development of a Course Curriculum on “Beautiful Dance Performance of Pretty Ai Kham” in the Arts Learning Substance Group for Junior High School Students)

ชีวานันท์ คนองมาก, สำราญ กำจัดภัย, ธนานันต์ กุลไพบุตร
(Cheewanan Kanongmark, Sumran Gumjudpai, Thananun Kunpaibutr)

การพัฒนาชุดการสอนทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษโดยใช้ Activity-Based Learning ร่วมกับ 2W3P และทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระทำ ที่ส่งผลต่อความสามารถในการฟัง-พูด เจตคติ และความมั่นใจในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of English Listening and Speaking Skills Instructional Packages Using Activity-based Learning, 2W3P and Operant Conditioning Theory which Affect for Prathom Suksa 6 Students’ Listening-Speaking Abilities, Attitude and Self-Confidence)

ณัฐพร พรมวัง, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Nattaporn Promwang, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดกับวิธีการสอนปกติ
(A Comparison of Mathematics Learning Achievement of Prathomsuksa 1 Students through Open Approach and Conventional Approach)

พิลัยพร ทิพยาลัย, พจมาน ชำนาญกิจ, อุษา ปราบหงษ์
(Pilaiporn Tippayalai, Potchaman Chamnankit, Usa Prabhong)

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา 00-011-101 พลวัตทางสังคม กับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
(Problem–Based Learning Management in the Course 00-011-101 Social Dynamics and Happy Living)

รัชตาพร บุญกอง
(Ratchataporn Boonkong)

ผลการประเมินการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
(Evaluation of the Developmental Screening in Preschool Age of Nongkead Sub-District, Chum Phae District, Khon Kaen)

พิริยากร คล้ายเพ็ชร, จินทนา สิริเศรษฐานันท์, ทรงสุดา หมื่นไธสง, สรัญญา เปล่งกระโทก
(Piriyakorn Klaypeth, Jintana Sirisedthanun, Songsuda Muenthaisong, Saranya Plengkratoke)

ครูประสิทธิภาพสูง
(The Highly Effective Teacher)

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น
(Premjit Kajonpai Larsen)

หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ, แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 9

เมื่อวานนี้: 446

จำนวนครั้งการเข้าชม: 232,096


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033